xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

Số vòng lặp của câu hỏi được xem = độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1 = 100 – 1 + 1 =100 vòng.

   Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của phát triển thành kiểm đếm vô mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những phát triển thành vô câu lệnh

D. Không rất cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn lịch trình sau giải câu hỏi nào?

      For I:=1 to lớn M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 hoặc 5 vô phạm vi từ là một cho tới M

B. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 và 5 vô phạm vi từ là một cho tới M

C. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 vô phạm vi từ là một cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn mang đến 5 vô phạm vi từ là một cho tới M

Câu 3:

Sau khi tiến hành đoạn lịch trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 to lớn 4 vì thế S:=S+i;

   Giá trị của phát triển thành S vì thế bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

D. 0

Câu 4:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy đã cho thấy câu mệnh lệnh đích :

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 kết thúc đã

A. for i:=1 to lớn 10; vì thế x:=x+1;

B. for i:=1 to lớn 10 vì thế x:=x+1;

C. for i:=10 to lớn 1 vì thế x:=x+1;

D. for i =10 to lớn 1 vì thế x:=x+1;

Câu 5:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vì thế độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần vì thế độ quý hiếm cuối

Câu 6:

Hoạt động này tại đây lặp với số đợt lặp biết trước?

A. Giặt cho tới khi sạch

B. Học bài xích cho đến khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới khi đem người nghe máy

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Câu 7:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < phát triển thành kiểm đếm > : = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;

B. for < phát triển thành kiểm đếm > := < độ quý hiếm cuối > to lớn < độ quý hiếm đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

C. for < phát triển thành kiểm đếm > = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối >; vì thế < câu mệnh lệnh >;

D. for < phát triển thành kiểm đếm > = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối > vì thế < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: đông nam á biển đảo không phải là khu vực

TÀI LIỆU VIP VIETJACK