why don't you put a better lock on the door

Câu hỏi:

14/09/2020 39,615

Bạn đang xem: why don't you put a better lock on the door

A. John suggested vĩ đại put a better lock on the door.

B. John asked why not putting a better lock on the door.

C. John suggested putting a better lock on the door.

Đáp án chủ yếu xác

D. John made us put a better lock on the door.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

How many _______ are there in the competition?

A. participates

B. participants

C. participations

D. participating

Câu 2:

“I’m sorry I have vĩ đại leave so sánh early,” he said.

A. He apologized for having vĩ đại leave early.

B. He apologized vĩ đại have vĩ đại leave early.

C. He apologized that he has vĩ đại leave early.

D. He apologized vĩ đại have left early.

Câu 3:

“If I were you, I wouldn’t buy that coat,” she said.

A. She said if she were bu, she wouldn’t buy that coat

Xem thêm: bài văn về đất nước việt nam

B. She said if I were you, she wouldn’t buy that coat.

C. She said if she were bu, I wouldn’t buy that coat

D. She said if she were bu, she wouldn’t buy this coat.

Câu 4:

Banh Chung is made_________ sticky rice, green beans and fatty pork.

A. on

B. from

C. with

D. by

Câu 5:

Choose the sentence A, B, C or D which is closest meaning vĩ đại the sentence above

"I didn't break the mobile phone," Lan said.

A. Lan denied breaking the mobile phone.

B. Lan admitted breaking the mobile phone.

C. Lan prevented us from breaking the mobile phone

D. Lan promised vĩ đại break the mobile phone.

Câu 6:

John ____________ helping him carrying the package

A. thanked bu for

B. asked bu to

C. told bu vĩ đại thank

Xem thêm: a^3+b^3

D. said thank you me