while là gì

/wail/

Thông dụng

Danh từ

Lúc, chốc, lát
after a while
một lát sau
a long while
một khi lâu, một thời hạn dài
in a little while
ngay
for a long while past
từ lâu
all the while
suốt thời gian
between whiles
giữa khi đó
for a while
một thời hạn dài
Ex: I haven't seen him for a while
the while
trong khi cơ, vô khi
once in a while
thỉnh phảng phất, song khi
to be worth [[[one's]]] while
bõ công, xứng đáng làm
Take a while
Mất một lúc

Ngoại động từ

lãng phí, làm mất đi, nhằm trôi qua; làm thịt (thì giờ)
to while away the time
để thì giờ trôi qua; làm thịt thì giờ

Liên kể từ ( (cũng) .whilst)

Trong khi, trong lúc, đang được Lúc, đang được lúc
while at school, he worked very hard
khi còn ở ngôi trường anh tao học hành rất siêng chỉ
Chừng này còn, còn
while there is life, there is hope
còn sinh sống thì còn hy vọng; còn nước còn tát
Còn, trong lúc nhưng mà, mà
the hat is red, while the shoes are black
mũ thì đỏ ửng nhưng mà giầy thì lại đen

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

conjunction
although , at the same time , during , during the time , in the time , throughout the time , whilst , albeit , howbeit , much as , though , when , whereas
noun
bit , instant , interim , meantime , moment , occasion , period , space , spell , stretch , time , endeavor , exertion , pain , strain , striving , struggle , trouble , although , during , though , until , whereas , yet