we were pretty disappointed with the quality of the food.

Câu hỏi:

27/08/2021 75,178

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the un­derlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: we were pretty disappointed with the quality of the food.

We were pretty disappointed with the quality of the food

B. rather

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Giải thích: We were pretty disappointed with the quality of the food. (Chúng tôi khá tuyệt vọng với quality thức ăn.)

A. highly (adv.): cao

B. rather (adv.): khá, hơi

C. extremely (adv.): vô cùng kỳ

D. very (adv.): rất

Vậy pretty sở hữu nghĩa tương đương với phương án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions

It is unnecessary for you vĩ đại finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

B.You have vĩ đại finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

A. invent

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the un­derlined word(s) in each of the following questions

The new air conditioner was installed yesterday.

A. inspected thoroughly

Xem thêm: sgk khtn 7 kết nối tri thức

B. put in position

C. well repaired

D. delivered vĩ đại the customer

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

B. is painful

C. is confusing

D. is expensive

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

D. Since

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way vĩ đại solve that problem is vĩ đại keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

A. That’s a great idea  

B. That’s not a good idea

C. I’m not wrong

Xem thêm: tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

D. Yes, I think much