we have just visited disadvantaged

Câu hỏi:

15/03/2020 36,690

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: we have just visited disadvantaged

We have just visited disadvantaged children in an orphanage _______ in Bac Ninh Province.

A. located 

Đáp án chủ yếu xác

A

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ:

Mệnh đề dữ thế chủ động => người sử dụng cụm Ving

Mệnh đề thụ động => người sử dụng cụm Vpp

locate (ngoại động từ) + adv./prep. đặt/ xây đắp đồ vật gi ở đâu

=>Đáp án A

Tạm dịch: Chúng tôi một vừa hai phải mới mẻ cho tới thăm hỏi những trẻ nhỏ bị thua thiệt ở một buôn bản trẻ con nằm tại tỉnh Tỉnh Bắc Ninh.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Both universities speak highly of the programme of student exchange and hope lớn cooperate more in the future.

A. express disapproval of

B. voice opinions on

C. find favor with 

D. resolve a conflict over

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

His physical condition was not an impediment to his career as a violinist. He has won a lot of prizes.

A. difficulty

B. barrier 

C. advantage 

D. disadvantage

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

My aunt gave u a _______ hat on my 16th birthday.

A. nice yellow new cotton 

Xem thêm: đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

B. new nice cốt tông yellow

C. new nice yellow cotton 

D. nice new yellow cotton

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Peter is the Đen sheep of the family, so sánh he is never welcomed there.

A. a beloved member

B. a bad and embarrassing member

C. the only child

D. the eldest child

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Peter has a separate room for his musical _______.

A. instruments

B. equipment 

C. tools 

D. facilities

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The interviewer asked u what experience _______for the job.

A. do you get

B. did I get

C. I got

Xem thêm: i don't have enough money

D. you got