we couldn't solve the problem until our teacher arrived

Câu hỏi:

03/11/2020 57,615

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: we couldn't solve the problem until our teacher arrived

We couldn't solve the problem until our teacher arrived.

A. When our teacher arrived, we solved the problem.

B. Until our teacher arrived, we were able to lớn solve the problem.

C. Not until we solved the problem could our teacher arrive.

D. Not until our teacher arrive could we solve the problem.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về hòn đảo ngữ

Đề bài: Chúng tôi ko thể giải quyết và xử lý được yếu tố cho đến khi nhà giáo của Cửa Hàng chúng tôi cho tới.

= D. Mãi cho đến khi nhà giáo của Cửa Hàng chúng tôi cho tới thì Cửa Hàng chúng tôi mới nhất giải quyết và xử lý được yếu tố này.

Cấu trúc hòn đảo ngữ với "Not until":

Not until + time/time Clause + did + S + V (mãi cho đến khi…thì mới nhất...)

Các đáp án còn lại:

A. Khi nhà giáo của Cửa Hàng chúng tôi cho tới, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục giải quyết và xử lý được yếu tố này.

B. Tính đến khi nhà giáo của Cửa Hàng chúng tôi cho tới, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục rất có thể giải quyết và xử lý được yếu tố này.

C. Mãi cho đến khi Cửa Hàng chúng tôi giải quyết và xử lý được yếu tố này thì nhà giáo của Cửa Hàng chúng tôi mới nhất cho tới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you.

A. be related to

B. be interested in

C. pay all attention to

D. express interest to

Câu 2:

It is of great importance to lớn create a good impression ______     your interviewer.

A. on

B. about

C. for 

Xem thêm: cảm nhận bài thơ tức cảnh pác bó

D. at

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

At first no one believed she was a pilot, but her documents lent colour to her statements.

A. provided evidence for 

B. got information from

C. borrowed colour from 

D. gave no proof of

Câu 4:

You are not allowed to lớn camp here without_____

A. permission

B. persuasion

C. protection

D. decision

Câu 5:

I work from Tuesday to lớn Saturday, and Sunday and Monday are my

A. working days

B. days out

C. breaks

D. days off

Câu 6:

The winner of the contest was given a(n) ________         for her excellent performance.

A. bonus

B. reward

C. fine 

Xem thêm: đề thi thử tiếng anh vào 10

D. award