vòng lặp với số lần không biết trước kết thúc khi

Câu hỏi:

24/06/2022 1,462

Bạn đang xem: vòng lặp với số lần không biết trước kết thúc khi

A. Điều kiện> sai.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án đích thị là: A

Điều kiện> là biểu thức logic cho tới độ quý hiếm True hoặc False, nếu như điều kiện> có mức giá trị True thì được tiến hành, điều kiện> có mức giá trị False thì vòng lặp kết thúc giục.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho Việc tính tổng s=1+2+3+...+n. Để giải Việc bên trên tao hoàn toàn có thể dùng:

A. Cấu trúc rẽ nhánh.

B. Cấu trúc lặp.

C. Hàm ceil()

D. Hàm toán học tập sqrt()

Câu 2:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

i=1

while i=5:

s=s+1

i=i+1

Sau khi thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

A. 9

B. 15

C. 5

D. 10

Câu 3:

Trong Python đem bao nhiêu dạng lặp:

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: tạo liên kết giữa các bảng

D. 4

Câu 4:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5

B. 1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3 4

D. 1 2 3 4

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

A. 1

B. 15

C. 6

D. 21

Câu 6:

Cho đoạn lịch trình sau:

i=1

s=0

while điều kiện>:

s=s+i

i=i+1

Đoạn lịch trình bên trên tính tổng s=1+2+3+...+10, điều kiện> là:

A. i=10

B. i==10

C. i>=10

D. i>10

TÀI LIỆU VIP VIETJACK