two students are talking about the school curriculum

Câu hỏi:

18/06/2019 42,894

Two students are talking about the school curriculum.

Bạn đang xem: two students are talking about the school curriculum

- Ted: “Swimming should be made part of the school curriculum.”

- Kate: “________. It is an essential life skill.”

B. I can’t agree with you more.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B.

- Ted: “Bơi lội nên được sản xuất một trong những phần của công tác học tập ở ngôi trường.

- Kate: “Tôi đồng ý với các bạn. Nó là 1 trong những kĩ năng sinh sống thực tế.”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After a momentary _________ of concentration, Simon managed to tướng regain his focus and completed the test.

A. lapse

B. fault

C. failure

D. error

Câu 2:

The _________ prices of property in big cities may deter people on low incomes from owning a house there.

A. forbidding

B. competitive

C. prohibitive

D. inflatable

Câu 3:

Many parents tend to tướng make their children study hard in the belief that good education will enable them to tướng _________ in the future. 

A. turn up

Xem thêm: bài giải toán lớp 4

B. get on

C. get out

D. turn away

Câu 4:

We arranged to tướng meet at the station, but she didn’t _______.

A. get through

B. turn up

C. walk out

D. wait on

Câu 5:

Our professor _______ said we should turn in the assignment on Friday.

A. specific

B. specifically

C. specifying

D. specifyingly

Câu 6:

They were among the first companies to tướng exploit the ______ of the Internet.

A. potential

B. prospect

C. possibility

D. ability

Xem thêm: toán 10 cánh diều tập 2