trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

hint-header

Bạn đang xem: trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

Cập nhật ngày: 09-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Thu Trang


Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao sử dụng thủ tục

Chủ đề liên quan

Var <tên phát triển thành tệp> : Text ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục phanh thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Assign(<tên phát triển thành tệp>,<tên tệp) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục phanh thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Reset(<tên phát triển thành tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục phanh thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Close(<tên phát triển thành tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục phanh thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Rewrite(<tên phát triển thành tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục phanh tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

read(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục phanh tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

write(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách kết quả>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục phanh tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

Hãy lựa chọn phương án ghép đích thị . Tệp văn bản

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu này bại nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép đích thị . Tệp sở hữu cấu trúc

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu này bại nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép đích thị . Tệp truy vấn tuần tự

A

Xem thêm: sự phân bố các cơ sở chăn nuôi thường được biểu hiện bằng phương pháp

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu này bại nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép đích thị . Tệp truy vấn trực tiếp

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu này bại nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu bại.

C

Là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Trong Pascal, triển khai công tác VD_bt1_txt tiếp sau đây tiếp tục ghi thành phẩm này trong những thành phẩm cho tới tiếp sau đây nhập tệp văn phiên bản BT1.TXT ?

Trong Pascal, cho tới trước tệp văn phiên bản BT2.TXT chỉ sở hữu một dòng sản phẩm, chứa chấp dòng sản phẩm chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH ngay lập tức ở đầu dòng sản phẩm. Thực hiện nay công tác VD_bt2_txt , bên trên mùng hìnhsẽ hiện nay thành phẩm này trong những thành phẩm cho tới tiếp sau đây ?

A

CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH

Phát biểu này sau đó là đích thị với công tác Vi_Du ?
Program Vi_Du ;
Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ;
Begin
Write(‘ Nhap ten tệp tin : ’) ; readln(tenfile) ;
Assign(f, tenfile) ; Reset(f) ;
While not eof(f) do
Begin
Read(f, ch) ;
Write(ch) ;
End ;
Close(f) ;
End.

A

Chương trình dùng để làm phanh gọi một tệp tiếp tục sở hữu và hiện nay nội dung nhập tệp này lên screen.

B

Chương trình dùng để làm tạo nên một tệp mới mẻ và ghi nội dung nhập kể từ keyboard nhập vào tệp.

C

Chương trình dùng để làm phanh gọi một tệp tiếp tục sở hữu và được chấp nhận phát hiện ra toàn cỗ kí tự động sở hữu nhập tệp này lên screen.

D

Cả 3 xác định bên trên đều sai.

Trong NNLT Pascal, khai báo này sau đó là đúng lúc khai báo tệp văn bản?

Câu mệnh lệnh sử dụng giấy tờ thủ tục gọi sở hữu dạng:

B

Read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

C

Read(<danh sách biến>, <biến tệp>);

D

Read(<danh sách biến>);

Câu mệnh lệnh sử dụng giấy tờ thủ tục ghi sở hữu dạng:

B

Writeln(<danh sách kết quả>,(<biến tệp>);

C

Writeln(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);

D

Writeln(<danh sách kết quả>);

Cách thức truy vấn tệp văn phiên bản là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa phải truy vấn thẳng.

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn tuy nhiên chỉ tùy theo dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự phù hợp nhất lúc triển khai những thao tác gọi tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với phát triển thành tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của ngành viễn thông nước ta là