trong ngôn ngữ lập trình pascal với xâu kí tự có các phép toán là

Xâu ký tự động là một trong những loại đổi mới quan trọng nhập Pascal. Vậy với xâu kí tự động sở hữu những quy tắc toán là gì nhập ngôn từ lập trình sẵn Pascal? Cùng Hoc365 thám thính hiểu cụ thể tức thì tại đây nhé!

Bạn đang xem: trong ngôn ngữ lập trình pascal với xâu kí tự có các phép toán là

Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal với xâu kí tự động sở hữu những quy tắc toán là?

Câu chất vấn trắc nghiệm

Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal với xâu kí tự động sở hữu những quy tắc toán là?

A. Phép nằm trong, trừ, nhân, phân chia.
B. Phép nằm trong và quy tắc trừ.
C. Chỉ sở hữu quy tắc nằm trong.
D. Phép ghép xâu và quy tắc đối chiếu.

Đáp án: D. Phép ghép xâu và quy tắc đối chiếu.

Giải đáp nhanh: Trong Pascal, với xâu kí tự động sở hữu những quy tắc toán là quy tắc ghép xâu và quy tắc đối chiếu.

Trong Pascal, với những xâu ký tự động sở hữu nhì quy tắc toán là quy tắc ghép xâu và quy tắc đối chiếu.

Phép ghép xâu

Phép ghép xâu được tiến hành vị quy tắc. Các chuỗi được phối kết hợp bằng phương pháp dùng quy tắc này sẽ tiến hành nối lại cùng nhau bám theo trật tự xuất hiện nay nhập câu mệnh lệnh.

Phép ghép xâu

Ví dụ:

S1:=”VINH”;
S2:=”HA LONG”;
S1:=S1+S2;

Cho thành phẩm S = ‘VINH HA LONG’

Phép đối chiếu xâu

Khi tiến hành quy tắc đối chiếu, 2 xâu máy tiếp tục đối chiếu từng cặp ký tự động của 2 xâu kể từ trái ngược qua chuyện cần bám theo độ quý hiếm của bảng mã ASCII.

Các quy tắc đối chiếu được tiến hành bám theo những quy tắc sau:

  • Hai xâu cân nhau nếu như như thể nhau trọn vẹn.
  • Xâu A to hơn xâu B nếu như ký tự động thứ nhất không giống nhau của xâu A sở hữu mã ASCII to hơn.
  • Nếu A và B là 2 xâu có tính nhiều năm không giống nhau và xâu A là đoạn đầu của xâu B thì xâu A < xâu B.

Phép đối chiếu xâu

Ví dụ:

Xem thêm: những biểu hiện nào sau đây cho thấy nước âu lạc có bước phát triển hơn so với nước văn lang

‘FILENAME’ < ‘FILENAMEA’ mang lại độ quý hiếm TRUE.
‘FiLENAME’ < ‘FILENAME’ mang lại độ quý hiếm FALSE.
‘FILENAME’ = ‘FILENAME’ mang lại độ quý hiếm TRUE.

Lưu ý, những quy tắc đối chiếu sở hữu loại trật tự ưu tiên tiến hành thấp rộng lớn những quy tắc ghép xâu, tức là quy tắc ghép xâu thông thường tiến hành trước rồi mới nhất rước độ quý hiếm cút đối chiếu.

Ví dụ về quy tắc toán với những xâu ký tự động nhập Pascal

Ví dụ về quy tắc ghép xâu

Ví dụ 1:

program Example;
var
str1, str2, str3: string;
begin
str1 := ‘Hello, ‘;
str2 := ‘world!’;
str3 := str1 + str2;
writeln(str3); { in rời khỏi “Hello, world!” }
end.

Giải thích: Trong ví dụ này, khai báo tía đổi mới loại string là str1, str2, và str3. Biến str1 được gán độ quý hiếm là ‘Hello, đổi mới str2 được gán độ quý hiếm là ‘world!’. Chúng tớ dùng quy tắc nằm trong nhằm nối nhì xâu lại cùng nhau, và thành phẩm được lưu nhập đổi mới str3. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta dùng hàm writeln nhằm in rời khỏi độ quý hiếm của đổi mới str3, và thành phẩm được in ấn rời khỏi là “Hello, world!”.

Ví dụ 2: Sử dụng quy tắc xâu sẽ tạo rời khỏi một thông tin xin chào cá nhân

program Example;
var
name, greeting: string;
age: integer;
begin
writeln(‘Xin chào! Hãy nhập vấn đề của bạn:’);
write(‘Họ và tên: ‘);
readln(name);
write(‘Tuổi: ‘);
readln(age);
greeting := ‘Xin xin chào, ‘ + name + ‘! quý khách ‘ + IntToStr(age) + ‘ tuổi tác.’;
writeln(greeting);
end.

Giải thích: Thứ nhất, đòi hỏi người tiêu dùng nhập thương hiệu và tuổi tác vị hàm Readln. Sau cơ, dử dụng quy tắc ghép xâu nhằm nối những câu lại cùng nhau. Cuối nằm trong in thành phẩm rời khỏi màn hình hiển thị.

Ví dụ về quy tắc đối chiếu xâu

Ví dụ 3:

program Example;
var
a, b, c: integer;
begin
a := 5;
b := 3;
c := 7;
writeln(a > b); { in rời khỏi “True” }
writeln(a < b); { in rời khỏi “False” }
writeln(b = c); { in rời khỏi “False” }
writeln(c >= a); { in rời khỏi “True” }
writeln(b <> c); { in rời khỏi “True” }
end.

Giải thích: Trong ví dụ này, tất cả chúng ta khai báo tía đổi mới loại integer là a, b, và c, và gán mang lại bọn chúng một trong những độ quý hiếm. Sau cơ, dùng những quy tắc đối chiếu những đổi mới này cùng nhau. Kết trái ngược của những quy tắc đối chiếu này là một trong những độ quý hiếm true hoặc false. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta in rời khỏi những độ quý hiếm ứng với những quy tắc đối chiếu bên trên.

Ví dụ 4: Nhập nhì số nguyên vẹn và đối chiếu bọn chúng cùng nhau.

program Example;
var
num1, num2: integer;
begin
write(‘Hãy nhập số loại nhất: ‘);
readln(num1);
write(‘Hãy nhập số loại hai: ‘);
readln(num2);
if num1 > num2 then
writeln(num1, ‘ to hơn ‘, num2)
else if num1 < num2 then
writeln(num1, ‘ nhỏ rộng lớn ‘, num2)
else
writeln(num1, ‘ vị ‘, num2);
end.

Giải thích: Thứ nhất, dùng câu mệnh lệnh if nhằm đánh giá thành phẩm của quy tắc đối chiếu. Nếu số loại nhất to hơn số loại nhì, tất cả chúng ta in rời khỏi thông tin rằng “số loại nhất to hơn số loại hai”. Nếu số loại nhất nhỏ rộng lớn số loại nhì, tất cả chúng ta in rời khỏi thông tin rằng “số loại nhất nhỏ rộng lớn số loại hai”. Nếu nhì số cân nhau, tất cả chúng ta in rời khỏi thông tin rằng “hai số vị nhau”. Cuối nằm trong, in rời khỏi thông tin ứng với thành phẩm của quy tắc đối chiếu.

Hoc365 một vừa hai phải trả lời Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal với xâu kí tự động sở hữu những quy tắc toán là gì và thể hiện những ví dụ cụ thể nhất. Nếu thấy nội dung bài viết hoặc và hữu ích, nhớ là reviews 5 sao nhằm cỗ vũ công ty chúng tôi nhé!

Xem thêm: văn kiện nào của đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền"?