trong khi tạo cấu trúc bảng muốn thay đổi kích thước của trường ta xác định giá trị mới tại dòng

Câu hỏi:

05/08/2022 4,650

Bạn đang xem: trong khi tạo cấu trúc bảng muốn thay đổi kích thước của trường ta xác định giá trị mới tại dòng

A. Field Size

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tăng đơn giá chỉ bảng SANPHAM lên 10%, loại mệnh lệnh này được lựa chọn nhằm thực thi:

A. 1.1*[DonGia]

B. 0.1*DonGia

C. 10/100*[DonGia]

D. Không với mệnh lệnh triển khai việc tăng đơn giá chỉ [<br>]

Câu 2:

Giả sử với Table NHANVIEN bao gồm những field: MaNV, MaDonVi, HoTen, MucLuong. Thống kê nấc lộc tối đa của từng đơn vị chức năng, những hàm cần thiết dùng

A. Groupby, Sum

B. Groupby, Min

C. Groupby, Max

D. Groupby, Avg

Câu 3:

Bảng KHACHHANG và HOADON nhập CSDL KINH_DOANH được nối cùng nhau trải qua trường: MA_KHACH_HANG theo dõi mối quan hệ 1 - nhiều. Khi nhập tài liệu nhập bảng tớ nên nhập theo dõi trật tự sau:

A. Bảng KHACH_HANG → HOA_DON

B. Bảng KHACH_HANG → SAN_PHAM

C. Bảng HOA_DON → SAN_PHAM

Xem thêm: chữ quốc ngữ ra đời

D. Bảng HOA_DON → KHACH_HANG

Câu 4:

Để hiển thị vấn đề những nhân viên cấp dưới với ngày sinh trước thời gian ngày 15/10/1970 bao gồm MaNv,HoNV, TenNV,NgaySinh. Đặt ĐK ở field NgaySinh là:

A. >”15/10/1970”

B. >#15/10/1970#

C. <”15/10/1970”

D. <#15/10/1970#

Câu 5:

Điều khiếu nại sẽ tạo côn trùng link thân thiện nhị bảng là:

A. Trường link của nhị bảng nên nằm trong loại dữ liệu

B. Trường link của nhị bảng nên là chữ hoa

C. Trường link của nhị bảng nên là loại tài liệu số

D. Trường link của nhị bảng nên không giống nhau về loại dữ liệu

Câu 6:

Giả sử với Table Nhanvien(MaNV, MaDonVi, HoTen, MucLuong). Để tính BHXH = 5% MucLuong, tớ lập field đo lường như sau:

A. BHXH = 0.05*[MucLuong]

B. BHXH = 5/100*[MucLuong]

C. BHXH=5%[MucLuong]

D. 0.05*[MucLuong]=BHXH