toán lớp 5 trang 53 54

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 53 54

Tính: 

Phương pháp giải:

 - Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số ngẫu nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(72,1 - 30,4\);               b) \(5,12 - 0,68\);              c) \(69 - 7,85\).

Phương pháp giải:

Muốn trừ một vài thập phân mang đến một vài thập phân tao thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số ngẫu nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lưu ý với câu c: Coi \(69 = 69,00\) tao tiến hành quy tắc tính \(69,00 - 7,85\) như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một thùng đựng \(28,75 kg\) đàng. Người tao lấy kể từ thùng cơ rời khỏi \(10,5kg\) đàng, sau này lại kéo ra \(8kg\) đàng nữa. Hỏi nhập thùng còn từng nào ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

- Tính số đàng tiếp tục kéo ra : \(10,5kg + 8kg\) 

- Tính số đàng sót lại \(=\) số đàng lúc đầu \(-\) số đàng tiếp tục kéo ra.

Xem thêm: đề anh thpt quốc gia 2018

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thùng đựng: 28,75 kilogam đường

Lấy ra: 10, 5 kilogam đường

Lấy ra: 8kg đàng nữa

Còn lại: ... kilogam đường?

Bài giải

Người tao kéo ra toàn bộ số ki-lô-gam đàng là:

               \(10,5 + 8 = 18,5 \;(kg)\)

Trong thùng sót lại số ki-lô-gam đàng là:

               \(28,75 - 18,5 =10,25 \;(kg)\)

                            Đáp số: \(10,25kg\) đàng.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Đường vội vàng khúc ABC nhiều năm \(4,29m\), nhập cơ đoạn trực tiếp AB nhiều năm \(1,84m\). Hỏi đoạn trực tiếp BC nhiều năm từng nào mét?

Ta cần tiến hành quy tắc trừ:   \(4,29 - 1,84 =\; ?\; m\)

Ta có:       \(4,29m = 429 centimet \)  

                \(1,84m = 184 cm\)

                \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{429\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,245\,\,(cm)}\end{array}\\245cm = 2,45m\end{array}\)

 Vậy:        \(4,29 - 1,84 = 2,45 \;(m).\)

Thông thông thường tao bịa đặt tính rồi thực hiện như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{4,29\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,2,45\,\,(m)}\end{array}\)

 Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số ngẫu nhiên.

 Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

b) Ví dụ 2:    \(45,8 - 19,26 = \;?\)

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{\,45,8\,\,\,\,\,}\\{19,26\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,26,54}\end{array}\)

 Coi \(45,8\) là \(45,80\) rồi trừ như trừ những số ngẫu nhiên.

 Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ.

Muốn trừ một vài thập phân mang đến một vài thập phân tao thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

Xem thêm: đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội học phí

- Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số ngẫu nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số tại vị trí thập phân của số bị trừ thấp hơn số chữ số tại vị trí thập phân của số trừ, thì tao hoàn toàn có thể viết lách tăng một vài tương thích chữ số \(0\) nhập ở bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ những số ngẫu nhiên.