toán lớp 4 nâng cao

Bài tập dượt toán nâng lên lớp 4

Các mục chính tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4 là tư liệu tổ hợp những bài bác tập dượt toán nâng lên lớp 4 hoặc, hữu ích. Toán lớp 4 nâng lên này bao hàm những Việc về 11 mục chính, được bố trí kể từ dễ dàng cho tới khó khăn dành riêng cho những em học viên, bố mẹ và thầy giáo viên tìm hiểu thêm và học hành.

Bạn đang xem: toán lớp 4 nâng cao

Chuyên đề 1: Tìm bộ phận không biết của quy tắc tính

Bài 1: Tìm x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

a. x + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. x - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

a. x × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. x : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: Tìm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. x : 125 x 64 = 4608

d. x : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự động tiến hành những quy tắc tính nhập biểu thức. Tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: Cho biểu thức Phường = m + 527 x n

a. Tính Phường khi m = 473, n = 138.

Bài 7: Cho biểu thức Phường = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính Phường khi x = 52.

b. Tìm x nhằm Phường = 48.

Bài 8*: Cho biểu thức Phường = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính Phường khi x = 145.

b. Tìm x nhằm Phường = 373.

- Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B khi x = 57.

b. Tìm x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy đối chiếu A và B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: Cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy bịa vệt ngoặc nhập địa điểm tương thích nhằm biểu thức A có mức giá trị là: (chú ý trình diễn công việc thực hiện).

a, 47

b, Số bé xíu nhất rất có thể.

c, Số lớn số 1 rất có thể.

Bài 12*: Cho mặt hàng số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền tăng những vệt quy tắc tính và vệt ngoặc nhập mặt hàng số để sở hữu thành quả là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng đặc điểm của những quy tắc tính nhằm tính thời gian nhanh, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

\frac{399 \times 45+55 \times 399}{1995 \times 1996-1991 \times 1995}

\frac{1995 \times 1993-18}{1975 \times 1993 \times 1994}

\frac{1996 \times 1995-996}{1000+1996 \times 1994}

Bài 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh thành quả của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối mối liên hệ Một trong những bộ phận của quy tắc tính

A/ Vận dụng quan hệ nhằm Tìm những bộ phận của quy tắc tính:

Xem thêm: sóng gió cuộc đời tập 1 thuyết minh tiếng việt

Câu 1- Tìm một vài hiểu được nếu như nằm trong số cơ với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một vài hiểu được nếu như lấy 2348 cùng theo với số cơ thì được tổng là 5247.

- Tìm một vài hiểu được nếu như trừ số cơ cho tới 3168 thì được 4527.

- Tìm một vài hiểu được nếu như lấy 7259 trừ chuồn số cơ thì được 3475.

Câu 2- Hai số đem hiệu là 1536. Nếu thêm vô số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì như thế bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì như thế bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 3241. Nếu bớt số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì như thế bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 3241. Nếu thêm vô số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì như thế bao nhiêu?

Câu 3- Hai số đem hiệu là 4275. Nếu thêm vô số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và bớt ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất vì như thế từng nào ?

- Hai số đem hiệu là 5729. Nếu thêm vô số trừ 2418 đơn vị chức năng và bớt ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất vì như thế từng nào ?

Câu 4- Cho một quy tắc trừ. Nếu thêm vô số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và bớt ở số trừ 1738 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất là 7248. Tìm hiệu ban sơ của quy tắc trừ.

Cho một quy tắc trừ. Nếu thêm vô số trừ 1427 đơn vị chức năng và bớt ở số bị trừ 2536 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất là 9032. Tìm hiệu ban sơ của quy tắc trừ.

Câu 5- Tìm một vài hiểu được nếu như nhân số cơ với 45 thì được 27045.

- Tìm một vài hiểu được nếu như lấy 72 nhân với số cơ thì được 14328.

- Tìm một vài hiểu được nếu như phân chia số cơ cho tới 57 thì được 426.

- Tìm một vài hiểu được nếu như lấy 57024 phân chia cho tới số cơ thì được 36.

Câu 6- Tìm nhị số biết số rộng lớn bộp chộp 7 thứ tự số bé xíu và số bé xíu bộp chộp 5 thứ tự thương. (hơn, kém)

- Tìm nhị số biết số rộng lớn bộp chộp 9 thứ tự thương và thương bộp chộp 4 thứ tự số bé xíu.

- Tìm nhị số biết số số bé xíu vì như thế 1/5 số rộng lớn và số rộng lớn bộp chộp 8 thứ tự thương.

- Tìm nhị số biết thương vì như thế 1/4 số rộng lớn và bộp chộp 8 song số bé xíu.

- Tìm nhị số biết số số bé xíu vì như thế 1/3 thương và thương vì như thế 1/9 số rộng lớn.

Câu 7- Trong một quy tắc phân chia không còn, 9 phân chia cho tới bao nhiêu nhằm được:

a, Thương lớn số 1.

b, Thương bé xíu nhất.

Câu 8-Tìm một vài biết nếu như phân chia số cơ cho tới 48 thì được thương là 274 và số dư là 27.

- Trong một quy tắc phân chia đem số phân chia vì như thế 59, thương vì như thế 47 và số dư là số lớn số 1 rất có thể đem. Tìm số bị phân chia.

- Tìm một vài hiểu được nếu như đem số cơ phân chia cho tới 74 thì được thương là 205 và số dư là số dư lớn số 1.

- Tìm số bị phân chia của một quy tắc phân chia biết thương bộp chộp 24 thứ tự số phân chia và đem số dư lớn số 1 là 78.

B/ Vận dụng kỹ năng tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của nhị số là 82. Nếu bộp chộp số hạng loại nhất lên 3 thứ tự thì được tổng mới nhất là 156. Tìm nhị số cơ.

- Tổng của nhị số là 123. Nếu bộp chộp số hạng loại nhị lên 5 thứ tự thì được tổng mới nhất là 315. Tìm nhị số cơ.

Câu 2, Hiệu của nhị số là 234. Nếu bộp chộp số bị trừ lên 3 thứ tự thì được hiệu mới nhất là 1058. Tìm nhị số cơ.

- Hiệu của nhị số là 387. Nếu bộp chộp số trừ lên 3 thứ tự thì được hiệu mới nhất là 113. Tìm nhị số cơ.

- Hiệu của nhị số là 57. Nếu ghi chép tăng chữ số 0 nhập tận ở bên phải số bị trừ thì được hiệu mới nhất là 2162. Tìm số bị trừ và số trừ.

- Hiệu của nhị số là 134. Nếu ghi chép thêm 1 chữ số nhập tận ở bên phải số bị trừ thì được hiệu mới nhất là 2297. Tìm số bị trừ , số trừ và chữ số ghi chép tăng.

Câu 3, Tổng của nhị số là 79. Nếu tăng số loại nhất lên 4 thứ tự và tăng số loại nhị lên 5 thứ tự thì được tổng mới nhất là 370. Tìm nhị số cơ.

- Tổng của nhị số là 270. Nếu tăng số loại nhất lên gấp đôi và tăng số loại nhị lên 4 thứ tự thì tổng mới nhất gia tăng 370 đơn vị chức năng. Tìm nhị số cơ.

Câu 4, Tích của nhị số là 1932. Nếu thêm vô quá số loại nhất 8 đơn vị chức năng thì được tích mới nhất là 2604. Tìm nhị số cơ.

- Tích của nhị số là 1692. Nếu bớt ở quá số loại nhị 17 đơn vị chức năng thì được tích mới nhất là 893. Tìm nhị số cơ.

Câu 5 - Khi nằm trong một vài ngẫu nhiên với 107, một chúng ta học viên tiếp tục chép sai lầm 107 trở nên 1007 nên được thành quả là 1996. Tìm tổng đích của quy tắc nằm trong.

- Khi nằm trong 2009 với một vài ngẫu nhiên, một chúng ta học viên tiếp tục chép sai lầm 2009 trở nên 209 nên được thành quả là 684. Tìm số hạng không biết.

Câu 6, Khi trừ một vài đem 3 chữ số cho tới một vài có một chữ số, vì thế đãng trí, một chúng ta học viên tiếp tục bịa số trừ trực tiếp với chữ số hàng nghìn nên và được thành quả là 486 tuy nhiên đáng ra thành quả đích cần là 783. Tìm số bị trừ và số trừ.

Chuyên đề 5: Dấu hiệu phân chia hết

Kiến thức cần thiết nắm:

- Học sinh cầm được 2 group tín hiệu cơ bản:

+ Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Dấu hiệu phân chia không còn cho tới 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ Nắm được những tín hiệu phân chia không còn cho tới 4 ; 8

+ Nắm được những tín hiệu phân chia không còn cho tới 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ Nắm được một vài đặc điểm của quy tắc phân chia không còn và quy tắc phân chia đem dư.

- thạo phụ thuộc vào tín hiệu phân chia không còn nhằm xác lập số dư trong số quy tắc phân chia.

- thạo phụ thuộc vào tín hiệu phân chia không còn nhằm thăm dò số và lập những số theo gót đòi hỏi.

Bài tập dượt vận dụng

1- Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 2 ; b. Chia không còn cho tới 3 ; c. Chia không còn cho tới 5;

d. Chia không còn cho tới 9. g. Chia không còn cho tất cả 5 và 9. (mỗi dạng ghi chép 5 số).

2* Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 6 ; b. Chia không còn cho tới 15 ; c. Chia không còn cho tới 18 ; d. Chia không còn cho tới 45.

3* Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 12 ; b. Chia không còn cho tới 24 ; c. Chia không còn cho tới 36 ; d. Chia không còn cho tới 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập toàn bộ những số đem 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia không còn cho tới 2. b. Chia không còn cho tới 5. c. Chia không còn cho tới 3.

5 - Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ những số đem 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn cho tới 2. b. Chia không còn cho tới 5. c. Chia không còn cho tới 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về mối liên hệ tỉ số

Dạng 1: Tìm phân số của một vài.

1 - Lớp 4B đem 35 học viên. Số học viên phái đẹp vì như thế 2/5 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên phái mạnh. (2 cách)

2 - Lớp 4A đem 18 học viên phái mạnh. Số học viên phái đẹp vì như thế 2/3 số học viên phái mạnh. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 36m, chiều rộng lớn vì như thế 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S mảnh đất nền.

4 - Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm 3/5m, chiều rộng lớn vì như thế 3/4 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật cơ.

5- Một siêu thị đem 15 tạ gạo. Đã chào bán 2/3 số gạo. Hỏi siêu thị còn sót lại ? kilogam gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 25m, rộng lớn 18m. Người tớ dùng 2/5 diện tích S nhằm đục ao, phần khu đất còn sót lại nhằm thực hiện vườn. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện vườn.

6- Hùng đem một vài chi phí, Hùng tiếp tục chi không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí còn sót lại vì như thế 3/5 số chi phí tiếp tục chi. Hỏi khi đầu Hùng đem từng nào tiền?

Dạng 2: Tìm một vài lúc biết độ quý hiếm phân số của nó

3 - Lớp 4A đem 18 học viên phái mạnh. Số học viên phái mạnh vì như thế 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên phái đẹp.(2 cách)

4 - Lớp 4B đem 12 học viên phái đẹp. Số học viên phái đẹp vì như thế 2/3 số học viên phái mạnh. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên. (2 cách)

- Lớp 4B đem 15 học viên phái mạnh. Số học viên phái mạnh vì như thế 5/4 số học viên phái đẹp. Hỏi lớp 4B đem từng nào học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học viên xuất sắc của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A đem từng nào học viên giỏi?

- Tìm chiều lâu năm của một phần đường, biết 3/5 đoạn cơ vì như thế 9/10 km.

- Có nhị thùng dầu. thạo 2/3 số dầu ở thùng loại nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng loại nhị là 36 lít. Hỏi cả nhị thùng đem toàn bộ từng nào lít dầu ?

- Khối 5 đem 3 lớp. thạo 2/3 số học viên của lớp 5A là 18 học tập sinh; 3/4 số học viên của lớp 5B là 24 học tập sinh; 4/7 số học viên của lớp 5C là 16 học viên. Hỏi khối 5 đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

6- Hải đem một vài chi phí, Hải tiếp tục chi không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí tiếp tục chi vì như thế 2/3 số chi phí Hải đem ban sơ. Hỏi sau thời điểm chi, Hải còn sót lại từng nào tiền?

- Hùng đem một vài chi phí, Hùng tiếp tục chi không còn 36000 đồng. Như vậy số chi phí tiếp tục chi vì như thế 3/4 số chi phí còn sót lại. Hỏi khi đầu Hùng đem từng nào tiền?

Dạng 3: Dạng cởi rộng:

1- Lan đem 84000 đồng, Lan mua sắm vở không còn 2/7 số chi phí, mua sắm sách không còn 3/5 số chi phí. Hỏi Lan còn sót lại từng nào tiền? (2 cách)

- Lớp 4A đem 35 học viên. Cuối năm học tập, đem 2/7 số học viên giành danh hiệu học viên Giỏi, 2/5 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên Tiến. Hỏi đem ? học viên ko giành danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh vì như thế 2/5 số tuổi hạc tía, tuổi hạc em vì như thế 2/9 số tuổi hạc tía. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

2- Tuổi anh vì như thế 2/5 số tuổi hạc tía, tuổi hạc em vì như thế 50% số tuổi hạc anh. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

- Số tuổi hạc em vì như thế 2/9 số tuổi hạc tía và vì như thế 5/9 số tuổi hạc anh. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

3- Một siêu thị đem 96kg muối hạt. Buổi sáng sủa bán tốt 24kg muối hạt, giờ chiều chào bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi siêu thị tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam muối hạt.

- Một siêu thị đem 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày loại nhị chào bán 3/4 số gạo còn sót lại. Hỏi sau nhị ngày chào bán siêu thị còn sót lại từng nào ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng đem 42 dòng sản phẩm kẹo, chị cho tới An 2/7 số kẹo, cho tới Bình 3/5 số kẹo còn sót lại. Hỏi sau cuối chị Hồng còn sót lại từng nào dòng sản phẩm kẹo?

- Mẹ cho tới Hoa 48000 đồng. Hoa mua sắm cặp không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây bút không còn 3/4 số chi phí còn sót lại. Hỏi Hoa còn sót lại từng nào tiền?

- Lớp 4A đem 40 học viên. Cuối năm học tập, đem 3/8 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên

Tiến, 2/5 số học viên còn sót lại giành danh hiệu học viên Giỏi. Hỏi đem ? hsinh ko giành danh hiệu.

5- Một tấm vải vóc lâu năm 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải vóc cơ. Số vải vóc còn sót lại người tớ đem may những túi,

mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được toàn bộ từng nào dòng sản phẩm túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 24m, rộng lớn 15m. Người tớ dùng 3/8 diện tích S nhằm trồng hoa, 1/5 diện tích S nhằm thực hiện lối đi, phần diện tích S còn sót lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- Kết trái ngược của học tập kì I, lớp 4A đem 1/4 số học viên đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học viên đạt Học sinh Tiên tiến bộ. Hỏi số học viên ko được khen ngợi cướp từng nào đối với cả lớp?

2 - Lớp 4B đem 18 học viên phái mạnh. Số học viên phái đẹp vì như thế 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên phái đẹp.

3- Cường đem một vài chi phí, Cường tiếp tục chi không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí còn sót lại vì như thế 3/4 số chi phí Cường đem ban sơ. Hỏi Cường còn sót lại từng nào tiền?

4 - Lan đem một vài chi phí. Lan tiếp tục chi không còn 3/4 số chi phí thì còn sót lại 20000 đồng. Hỏi khi đầu Lan đem từng nào chi phí ?

5- Nam đem một vài chi phí, sau thời điểm mua sắm vở không còn 5/8 số chi phí thì Nam còn sót lại 24000 đồng. Hỏi khi đầu Nam đem từng nào tiền?

6 - Một thùng chứa chấp tràn dầu khối lượng 48 kilogam, người tớ xối đi ra 5/9 số dầu nhập thùng thì thùng dầu chỉ từ nặng trĩu 23 kilogam. Hỏi thùng ko nặng trĩu từng nào kilogam ?

- Một thùng chứa chấp tràn mắm khối lượng 27 kilogam, người tớ xối đi ra 2/5 số mắm nhập thùng thì thùng mắm chỉ từ nặng trĩu 17 kilogam. Hỏi thùng ko nặng trĩu từng nào kilogam ?

7 - Tuổi em vì như thế 1/4 tuổi hạc u, tuổi hạc anh vì như thế 3/8 tuổi hạc u. thạo tổng số tuổi hạc của nhị bằng hữu là 30 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc của từng người.

- Số tuổi hạc em vì như thế 2/9 số tuổi hạc tía, sô tuổi hạc anh vì như thế 2/5 số tuổi hạc tía. thạo tổng số tuổi hạc của nhị bằng hữu là 28 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc của từng người.

8- Một người chào bán trứng, buổi sớm bán tốt 1/5 số trứng, giờ chiều bán tốt 1/3 số trứng. thạo giờ chiều chào bán nhiều hơn nữa buổi sớm là 30 trái ngược. Hỏi còn sót lại từng nào trái ngược trứng?

- Một máy cày, ngày loại nhất cày được 3/8 diện tích S ruộng, ngày loại nhị cày được 2/5 diện tích S ruộng và vì vậy, ngày loại nhị tiếp tục cày nhiều hơn nữa ngày loại nhất 100m2. Hỏi thường ngày, máy cày này đã cày được từng nào diện tích S ruộng?

- Qua mùa KTĐK thứ tự II, lớp 5A đem 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học viên đạt điểm

khá, còn sót lại đạt điểm khoảng. thạo số hsinh đạt điểm Giỏi rộng lớn số học viên đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên từng loại.

9- Một xe pháo máy chuồn quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất chuồn được 2/7 quãng đàng, giờ loại nhị chuồn được 1/7 quãng đàng, giờ loại tía ôtô chuồn 56 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB lâu năm từng nào km?

- Một ôtô chuồn quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất chuồn được 2/5 quãng đàng, giờ loại nhị chuồn được 3/7 quãng đàng, giờ loại tía ôtô chuồn 42 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB lâu năm từng nào km?

- Một người chào bán trứng, thứ tự loại nhất bán tốt 1/5 số trứng, thứ tự loại nhị chào bán 3/8 số trứng thì còn sót lại 17 trái ngược. Hỏi người cơ đem chào bán ? trái ngược trứng và từng thứ tự chào bán từng nào quả?

- Một chưng người công nhân, hàng tháng ăn không còn 50% sô chi phí lộc, trả chi phí ngôi nhà không còn 1/6 số chi phí lộc, chi lặt vặt không còn 1/5 số chi phí lộc, vào cuối tháng chưng còn nhằm dành riêng được 200000 đồng. Tính coi lộc mon của chưng người công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt đem một vài chi phí. Đạt mua sắm vở không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây bút không còn 1/5 số chi phí còn sót lại sau thời điểm mua sắm vở thì còn sót lại 8000 đồng. Hỏi khi đầu Đạt đem từng nào chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải Việc đem câu nói. văn

- Có 4 thùng dầu như nhau chứa chấp tổng số 112 lít. Hỏi đem 16 thùng như vậy thì chứa chấp được từng nào lít ?

- thạo 28 bao lúa như nhau thì chứa chấp tổng số 1260 kilogam. Hỏi nếu như đem 1665 kilogam lúa thì chứa chấp nhập từng nào bao ?

- Xe loại nhất chở 12 bao đàng, xe pháo loại nhị chở 8 bao đàng, xe pháo loại nhị chở thấp hơn xe pháo loại nhất 192 kilogam đàng. Hỏi từng xe pháo chở từng nào kilogam đàng ?

- Hai xe pháo ôtô chở tổng số 4554 kilogam thực phẩm gia súc, xe pháo loại nhất chở 42 bao, xe pháo loại nhị chở nhiều hơn nữa xe pháo loại nhất 15 bao. Hỏi từng xe pháo chở từng nào kilogam ?

- Cửa mặt hàng đem 15 túi bi, siêu thị chào bán không còn 84 viên bi và còn sót lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc chào bán siêu thị đem từng nào viên bi ?

- Có một vài lít nước mắm nam ngư đóng góp nhập những can. Nếu từng can chứa chấp 4 lít thì đóng góp được 28 can. Hỏi nếu như từng can chứa chấp 8 lít thì đóng góp được từng nào can ?

II/ Toán khoảng cộng:

- Học sinh cần thiết nắm vững định nghĩa về số TBC và tìm kiếm ra số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được những Việc thăm dò số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày loại nhất xuất 180 tấn, ngày loại nhị xuất 270 tấn, ngày loại tía xuất 156 tấn. Hỏi khoảng thường ngày siêu thị tiếp tục xuất được từng nào tấn gạo ?

2 - Hằng đem 15000 đồng, Huệ đem nhiều hơn nữa Hằng 8000 đồng. Hỏi khoảng từng chúng ta đem từng nào tiền?

- Hằng đem 15000 đồng, Hằng đem thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi khoảng từng chúng ta đem từng nào tiền?

3 - Lan đem 125000 đồng, Huệ đem nhiều hơn nữa Lan 37000 đồng. Hồng đem thấp hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi khoảng từng chúng ta đem từng nào chi phí ?

- Lan đem 125000 đồng, vì vậy Lan đem nhiều hơn nữa Huệ 37000 đồng tuy nhiên lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi khoảng từng chúng ta đem từng nào chi phí ?

4 - Hằng đem 15000 đồng, Huệ đem số chi phí vì như thế 3/5 số gia sản Hằng. Hỏi khoảng từng chúng ta đem từng nào tiền?

- Hằng đem 15000 đồng, Hằng đem số chi phí vì như thế 3/5 số gia sản Huệ. Hỏi khoảng từng chúng ta đem từng nào tiền?

5- Lan đem 126000 đồng, Huệ đem số chi phí vì như thế 2/3 số gia sản Lan. Hồng đem số chi phí vì như thế 3/4 số gia sản Huệ. Hỏi khoảng từng chúng ta đem từng nào chi phí ?

- Lan đem 126000 đồng, Huệ đem số chi phí vì như thế 2/3 số gia sản Lan và vì như thế 3/4 số gia sản Hồng. Hỏi khoảng từng chúng ta đem từng nào chi phí ?

7 - Một đoàn xe pháo chở mặt hàng. Tốp đầu đem 4 xe pháo, từng xe pháo chở 92 tạ hàng; tốp sau đem 3 xe pháo, từng xe pháo chở 64 tạ mặt hàng. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được từng nào tạ mặt hàng ?

b. Trung bình từng xe pháo chở được từng nào tạ mặt hàng ?

8- Trung bình nằm trong của tía số là 48. thạo số loại nhất là 37, số loại nhị là 42. Tìm số loại tía.

- Trung bình nằm trong của tía số là 94. thạo số loại nhất là 85 và số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 28. Tìm số loại tía.

- Một siêu thị nhập về tía mùa, khoảng các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 170 kilogam và nhập thấp hơn mùa nhị 40 kilogam. Hỏi mùa tía siêu thị tiếp tục nhập về từng nào kilogam ?

- Một siêu thị nhập về tía mùa, khoảng các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 168 kilogam, và nhập vì như thế 4/5 mùa nhị. Hỏi mùa tía siêu thị tiếp tục nhập về từng nào kilogam ?

- Khối lớp 5 của ngôi trường em đem 3 lớp, khoảng từng lớp đem 32 em. thạo lớp 5A đem 33 học viên và nhiều hơn nữa lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C đem từng nào học viên ?

9 - An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem số viên bi vì như thế khoảng nằm trong số bi của An và Bình. Hỏi Hùng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem 23 viên bi. Dũng đem số viên bi vì như thế khoảng nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem nhiều hơn nữa An16 viên bi, Hùng đem thấp hơn Bình11 viên, Dũng đem số viên bi vì như thế khoảng nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem số viên bi vì như thế khoảng nằm trong số bi của An và Bình, Dũng đem số bi vì như thế khoảng nằm trong số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi?

Chuyên đề 9 - Bài toán về việc làm chung

1/ Có nhị người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì cần 3h mới nhất xong xuôi. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì cần 4 giờ mới nhất xong xuôi. Hỏi nếu như nhị người nằm trong thực hiện cộng đồng việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục xong xuôi ?

- Có nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập một chiếc bể. Vòi loại nhất chảy tràn bể nhập 4giờ. Vòi loại nhị chảy tràn bể nhập 6giờ. Bể không tồn tại nước, nếu như cho tới nhị vòi vĩnh chảy nhập bể và một khi thì sau bao lâu bể tiếp tục tràn nước?

2/ Có tía người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì cần 3h mới nhất xong xuôi. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì cần 4 giờ mới nhất xong xuôi. Người loại tía thực hiện 1 mình thì chỉ với sau 2 tiếng đồng hồ là xong xuôi Hỏi nếu như cả tía người nằm trong thực hiện cộng đồng việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục xong xuôi ?

3/ Hai người nằm trong thực hiện cộng đồng một việc làm thì sau 2 tiếng đồng hồ tiếp tục xong xuôi. Nếu người loại nhất thực hiện 1 mình thì cần tổn thất 5 giờ mới nhất xong xuôi. Hỏi nếu như người loại nhị thực hiện 1 mình thì cần cần thiết từng nào thời hạn nhằm thực hiện xong xuôi việc làm cơ ?

- Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bề thì sau 3h tiếp tục tràn bể. Nếu nhằm một vòi vĩnh loại nhất chảy thì cần tổn thất 8 giờ mới nhất tràn. Hỏi nếu như chỉ cởi một vòi vĩnh loại nhị thì sau bao lâu bể tiếp tục tràn ?

4/ Hai người công nhân nằm trong thực hiện cộng đồng một việc làm thì sau 5 giờ tiếp tục xong xuôi. Sau khi thực hiện được 3h thì người công nhân cả bận việc nên nhằm người công nhân phụ hoàn thiện nốt việc làm cơ nhập 6 giờ. Hỏi nếu như từng công nhân thực hiện 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục xong xuôi việc làm cơ ?

5/ Một dòng sản phẩm bể đem nhị vòi vĩnh nước, một chảy nhập và một chảy đi ra. Vòi chảy nhập chảy nhập 5 giờ thì tràn bể. Vòi chảy đi ra tiếp tục thực hiện cạn bể tràn nước nhập 7 giờ. Nếu cởi cả nhị vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục tràn nước ?

6/ Một dòng sản phẩm bể đem tía vòi vĩnh nước, nhị chảy nhập (V1, V2) và một chảy đi ra (V3). Vòi1 chảy tràn bể nhập 2 tiếng đồng hồ. Vòi2 chảy tràn bể nhập 6 giờ. Vòi chảy đi ra tiếp tục thực hiện cạn bể tràn nước nhập 4 giờ. Nếu 2/5 bể tiếp tục đem việt nam cởi cả tía vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục tràn nước ?

8/ Trâu u ăn một bó cỏ không còn 16 phút. Nhưng trâu mới nhất ăn được 4 phút thì nhận thêm nghé con cái cho tới nằm trong ăn và cả nhị u con cái chỉ ăn nhập 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi nếu như nghé con cái ăn 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục không còn bó cỏ bên trên ?

9*/ Một bể nước đem nhị dòng sản phẩm vòi vĩnh. Vòi 1 chảy tràn bể nhập 2 tiếng đồng hồ 15 phút. Cách lòng bể 1/3 độ cao đem vòi vĩnh loại nhị dùng để làm tháo dỡ nước đi ra. Nếu bể tràn nước, tớ cởi vòi vĩnh nhị nhập 3h thì vòi vĩnh nhị không hề chảy nữa. Bể không tồn tại nước, khi 5 giờ người tớ cởi vòi1 và quên ko khoá vòi vĩnh 2. Hỏi cho tới lúc nào thì bể tràn nước ?

10/ Có tía vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập một chiếc bể thì sau nhị giờ bể tiếp tục tràn.

+ Nếu vòi vĩnh 1 và 2 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục tràn bể.

+ Nếu vòi vĩnh 2 và 3 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục tràn bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Gà Nâu và gà Mơ ấp trứng. Gà Nâu nói: " Nếu tôi trả cho tới chị 2 trứng thì số trứng của nhị tớ ấp vì như thế nhau". Gà Mơ nói: " Nếu tôi trả cho tới chị 3 trứng thì thì số trứng của tôi chỉ vì như thế 50% số trứng của chị ý ấp ".

Hỏi từng con cái ấp từng nào trứng?

2. 3 chúng ta Hồng, Hoa, Huệ tham dự cuộc thi học viên xuất sắc lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, tía. Sau mặc nghe chúng ta đoán:

+ Tùng giải tía.

+ Lâm ko giành giải tía.

+ Tú ko giành giải nhì.

- Ba chúng ta Tùng, Lâm, Tú thực hiện bài bác đánh giá toán đạt tía điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm được điểm 10 ", "Tùng ko đạt điểm 10 ", " Tú ko được 9 " thì chỉ có một câu đích.

Tính số điểm của từng chúng ta.

3. Hai chúng ta Tí và Tèo sinh sống bên trên quần đảo phát biểu thiệt và giả dối. Tí phát biểu với Tèo: " tối thiểu 1 trong những nhị tất cả chúng ta mang 1 người giả dối ". Hỏi Tí và Tèo ai là kẻ phát biểu thiệt, ai là kẻ phát biểu dối?

4. Có 5 ổ khoá coi y hệt nhau, những chìa cũng có thể có vẻ như là nhau tuy nhiên từng ổ khoá đều sở hữu chìa tương thích. Vì sơ ý người thân tiếp tục nhằm lộn lạo những chìa khoá. Hỏi cần test tối đa từng nào thứ tự nhằm thăm dò đi ra chìa khoá tương thích cho từng ổ khoá.

5. Trong vỏ hộp đem 15 viên bi đỏ gay, 14 viên bi xanh rì, 10 viên bi vàng. Hỏi cần mang ra tối thiểu từng nào viên bi thì thì chắc hẳn rằng nhập cơ đem 10 viên bi nằm trong màu sắc ( ko coi nhập vỏ hộp ).

6. Người tớ nhằm 10 cái cây bút chì đỏ gay, đôi mươi cây bút chì xanh rì và 30 cây bút chì vàng nhập một cái vỏ hộp. Hỏi nếu như không coi nhập vỏ hộp thì cần mang ra tối thiểu từng nào dòng sản phẩm cây bút chì nhằm nhập số cây bút mang ra có:

a. tối thiểu 1 cái cây bút red color.

b. tối thiểu 2 cái cây bút màu xanh lá cây.

c. tối thiểu 3 cái cây bút gold color.

d. tối thiểu 2 cái cây bút nằm trong màu sắc.

g. tối thiểu có một cái cây bút từng loại.

h. tối thiểu 3 cái cây bút red color và 2 cái cây bút màu xanh lá cây.

7. Ba chúng ta Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. quý khách trồng cây hồng phát biểu với Cúc: "Trong cả tía tất cả chúng ta, không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả". Hỏi chúng ta này tiếp tục trồng cây nào?

8. Có 10 người lao vào chống họp, toàn bộ đều hợp tác cho nhau. Hỏi đem toàn bộ từng nào dòng sản phẩm bắt tay?

9. Trước khi nhập trận soccer, những cầu thủ theo thứ tự hợp tác nhau và hợp tác 3 trọng tài, những trọng tài cũng theo thứ tự hợp tác nhau. Hỏi đem toàn bộ từng nào dòng sản phẩm hợp tác.

10. Có 9 cái nhẫn hiệ tượng y hệt nhau, nhập cơ đem 8 cái nặng trĩu đều nhau và 1 cái nặng trĩu rộng lớn một ít. Làm thế này nhằm tìm kiếm ra cái nhẫn nặng trĩu rộng lớn vì như thế một cái cân nặng đĩa và chỉ với gấp đôi cân?

11. Có 5 hòm đựng xà chống, nhập cơ mang 1 hòm tuy nhiên từng gói bị thiếu hụt 10g. Làm thế này chỉ sử dụng dòng sản phẩm cân nặng đồng hồ đeo tay (cân đơn) và với cùng một thứ tự cân nặng nhằm trừng trị xuất hiện hòm xà chống bị thiếu hụt. (đánh số trật tự và mang ra ở từng hòm số gói theo gót trật tự của hòm-> cân nặng và địa thế căn cứ nhập lượng xà chống thiếu hụt nhằm trừng trị xuất hiện hòm xà chống thiếu hụt.

12. An đem 3 miếng giấy tờ. Từ 3 miếng giấy tờ này, An mang ra một vài miếng rồi xé từng miếng cơ trở nên 3 miếng nhỏ. Trong số những miếng đã đạt được An lại mang ra một vài miếng rồi lại xé từng miếng trở nên 3 miếng nhỏ rộng lớn. Cứ thực hiện vì vậy sau cuối An kiểm điểm được toàn bộ 102 miếng giấy tờ rộng lớn nhỏ. Hỏi An tiếp tục kiểm điểm đích hoặc sai?

Chuyên đề 11: Các Việc về cân nặng - đong - đo

*- Một tấm vải vóc lâu năm 2m 4dm. Muốn hạn chế lấy 6dm vải vóc tuy nhiên không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây khá dài 3m 2dm. Muốn hạn chế lấy một quãng lâu năm 6dm tuy nhiên không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây khá dài 3m 6dm. Muốn hạn chế lấy một quãng lâu năm 9dm tuy nhiên không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm hạn chế cho tới đúng?

- Có một sợi dây khá dài 1m 2dm. Không đem thước đo, thực hiện thế này nhằm hạn chế đi ra một quãng lâu năm 4dm 5cm?

- Bình mang 1 sợi dây khá dài 1m 2dm, Bình mong muốn hạn chế đi ra một quãng dây khá dài 4dm5cm tuy nhiên không tồn tại thước đo nên ko hạn chế được. Em hãy nghĩ về cơ hội hùn Bình.

*- Có 4 kilogam gạo và một cân nặng nhị đĩa, không tồn tại trái ngược cân nặng. Muốn mang ra 1kg gạo thì cần thực hiện như vậy nào?

- Có 5 kilogam gạo, một trái ngược cân nặng 1kg và một cân nặng nhị đĩa. Muốn mang ra 1kg gạo vì như thế một thứ tự cân nặng thì cần thực hiện như vậy nào?

Xem thêm: em hay viết một đoạn văn ngắn

Có một cân nặng nhị đĩa và một trái ngược cân nặng 1kg, một trái ngược cân nặng 2kg. Làm thế này nhằm qua quýt nhị thứ tự cân nặng mang ra được 9kg gạo?

Các mục chính tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 4 môn Toán bao hàm 11 mục chính cho những em học viên cầm được những dạng Toán trọng tâm ôn thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 4. Các em coi và vận chuyển về cụ thể toàn cỗ tư liệu. Các thầy cô tìm hiểu thêm tư liệu để mang đi ra những bài bác ôn tập dượt lớp 4 cho những em học viên.

Xem thêm:

  • 300 bài bác ôn luyện môn Toán lớp 4
  • Chuyên đề tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4: Toán khoảng cộng