tiếng anh lớp 6 unit 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice lớn meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go lớn the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects lớn study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let mạ put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ cửa ngõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. quý khách vẫn sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một ít.

Vy: Ồ, đó là Duy, chúng ta mới mẻ của tôi.

Phong: Chào Duy. Rất vui vẻ được bắt gặp chúng ta.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống mới đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của công ty coi nặng nề nhỉ.

Duy: Ừm! Mình đem sách mới mẻ, và tất cả chúng ta đem những môn học tập mới mẻ nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới mẻ nữa, Duy à! quý khách coi bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tao luôn luôn coi rực rỡ nhập cỗ đồng phục của tôi.

Phong: Chờ bản thân đem đồng phục nhé. Sau cơ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cút.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài xích đối thoại và lưu lại Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go lớn the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects lớn study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go lớn the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là chúng ta của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong rằng Duy coi bảnh bao khi diện đồng phục.)

4. They have new subjects lớn study.

(Họ đem những môn học tập mới mẻ.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang khoác trên người đồng phục của ngôi trường.)

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ nhập khuông vào cụ thể từng vị trí rỗng.)

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ lớn the same school? - Yes, they bởi.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích lớn study? - I Like lớn study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh đem đồng phục của mình nhập loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy mang trong mình 1 người chúng ta mới mẻ là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they bởi.

( - Phong, Vy và Duy đem học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn coi thông thoáng khi diện cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích lớn study? - I lượt thích lớn study English and history.

(Bạn quí học tập môn gì? - Tôi quí học tập giờ đồng hồ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau cơ nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây bút chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng tuy nhiên em bắt gặp nhập vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn