thuật ngữ thuộc tính dùng trong hệ csdl quan hệ là để chỉ đối tượng

  1. Lớp 12

  2. Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

hint-header

Cập nhật ngày: 25-10-2022


Chia sẻ bởi: nguyễn thị ngọc anh


Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “miền” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối liên hệ vô hệ CSDL quan lại hệ?

A

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan lại trọng

B

Quan hệ với tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Mỗi tính chất với hoàn toàn có thể mang tên phân biệt và trật tự những tính chất là quan lại trọng

D

Tên của những mối liên hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Mô hình thịnh hành nhằm xây đắp CSDL mối liên hệ là:

A

Mô hình phân cung cấp

B

Mô hình tài liệu quan lại hệ

C

Mô hình phía đối tượng người tiêu dùng

D

Mô hình cơ sỡ quan lại hệ

Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nhân tố này sẽ khởi tạo trở thành quy mô tài liệu quan lại hệ?

A

Cấu trúc tài liệu

B

Các buộc ràng dữ liệu

C

Các thao tác, quy tắc toán bên trên tài liệu

D

Tất cả câu trên

Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?

A

1975

B

2000

C

1995

D

1970

Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mày cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại vô các:

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với

A

Cột (Field)

B

Hàng (Record)

C

Bảng (Table)

D

Báo cáo (Report)

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

A

Sửa bạn dạng ghi

B

Thêm bạn dạng ghi

C

Xoá bạn dạng ghi

D

Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “miền” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối liên hệ vô hệ CSDL quan lại hệ?

A

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan lại trọng

B

Quan hệ với tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Mỗi tính chất với hoàn toàn có thể mang tên phân biệt và trật tự những tính chất là quan lại trọng

D

Tên của những mối liên hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Xem thêm: vì sao các trung tâm công nghiệp của trung quốc tập trung chủ yếu ở miền đông