thuật ngữ thuộc tính dùng trong cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

  1. Lớp 12

  2. Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

hint-header

Cập nhật ngày: 25-10-2022


Chia sẻ bởi: nguyễn thị ngọc anh


Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan liêu hệ?

A

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan liêu trọng

B

Quan hệ sở hữu tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Mỗi tính chất sở hữu hoàn toàn có thể mang tên phân biệt và trật tự những tính chất là quan liêu trọng

D

Tên của những mối quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Mô hình thông dụng nhằm thiết kế CSDL mối quan hệ là:

A

Mô hình phân cung cấp

B

Mô hình tài liệu quan liêu hệ

C

Mô hình phía đối tượng người tiêu dùng

D

Mô hình cơ sỡ quan liêu hệ

Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nguyên tố này sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?

A

Cấu trúc tài liệu

B

Các buộc ràng dữ liệu

C

Các thao tác, quy tắc toán bên trên tài liệu

D

Tất cả câu trên

Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?

A

1975

B

2000

C

1995

D

1970

Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu hình thì tài liệu được thể hiện nay nhập các:

Xem thêm: đông nam á biển đảo không phải là khu vực

A

Cột (Field)

B

Hàng (Record)

C

Bảng (Table)

D

Báo cáo (Report)

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

A

Sửa phiên bản ghi

B

Thêm phiên bản ghi

C

Xoá phiên bản ghi

D

Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan liêu hệ?

A

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan liêu trọng

B

Quan hệ sở hữu tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Mỗi tính chất sở hữu hoàn toàn có thể mang tên phân biệt và trật tự những tính chất là quan liêu trọng

D

Tên của những mối quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Xem thêm: hoạt động chủ yếu nhất của hội việt nam cách mạng thanh niên là