though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Câu hỏi:

01/04/2020 39,757

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions. 

Bạn đang xem: though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Though built almost five hundred years ago, the church remained practically intact

D. in ruins 

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ trái ngược nghĩa

Giải thích:

intact (adj): vẹn nguyên

A. in perfection: hoàn hảo và tuyệt vời nhất              B. in completion: kiêm toàn

C. in chaos: lếu láo loàn                      D. in ruins: bị phá huỷ diệt trọn vẹn

=> intact >< in ruins

Tạm dịch: Mặc mặc dù được kiến thiết ngay gần năm trăm năm trước đó, nhà thời thánh vẫn tồn tại vẹn nguyên.

Chọn D 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions. 

We _______ in silence when he suddenly ________ bủ vĩ đại help him. 

A. walked - was asking 

B. were walking - asked

C. were walking - was asking 

D. walked - asked 

Câu 2:

The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ________ as a World Heritage Site by UNESCO. 

A. recognised 

B. to be recognised 

C. recognising 

D. to recognise 

Câu 3:

Any pupil caught ________ was made vĩ đại stand at the front of the class. 

Xem thêm: cấu hình electron của fe

A. misbehaved 

B. misbehave 

C. misbehavior 

D. misbehaving 

Câu 4:

Next year, I have vĩ đại decide which area of medicine I want vĩ đại ________ in. 

A. focus 

B. hand 

C. specialise 

D. come 

Câu 5:

Being helpful is good, but don't allow others vĩ đại _______ advantage of your generosity. 

A. get 

B. take 

C. use 

D. make 

Câu 6:

Is it acceptable vĩ đại touch ______ person on _______ shoulder in a conversation? 

A. a – the 

B. the – a 

C. the – the 

Xem thêm: đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

D. a - a