the maintenance of these old castles must cost a lot of money

Câu hỏi:

03/04/2020 43,088

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: the maintenance of these old castles must cost a lot of money

The maintenance of these old castles must cost a lot of money.

D. preservation

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Kiến thức: Từ vựng, kể từ đồng nghĩa tương quan

Giải thích:

maintenance (n): sự lưu giữ, sự lưu giữ       

building (n): sự thiết kế, toà ngôi nhà        foundation (n): sự xây dựng, sự gây dựng

destruction (n): sự phá hủy, sự đập huỷ       preservation (n): sự lưu giữ, sự bảo đảm

=> maintenance = preservation

Tạm dịch: Việc lưu giữ những thành tháp cổ này nên tốn thật nhiều chi phí.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

People in the mountainous areas are still in the habit of destroying forests for cultivation.

A. planting

B. farming

C. industry

D. wood

Câu 2:

The local press has been pouring ______ on the mayor for dissolving the council.

A. scorn

B. blame

C. disapproval

D. hatred

Câu 3:

Hearing about people who mistreat animals makes bu go hot under the ______.

Xem thêm: soạn bài ra ma buộc tội

A. chin

B. collar

C. sleeves

D. vest

Câu 4:

Florida, ______ the Sunshine state, attracts many tourists every year.

A. is known as

B. that is known as

C. which known as

D. known as

Câu 5:

Susan rarely stays up late, _______?

A. is she

B. isn’t she

C. does she

D. doesn’t she

Câu 6:

This building _______ finished by the kết thúc of last year but there have been sánh many strikes that it isn’t finished yet.

A. will have been

B. should have been

C. was lớn have been

Xem thêm: the population of the world has been increasing faster and faster

D. may not have been