the last person who leaves the room must turn off the light

Câu hỏi:

20/03/2020 75,202

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn choose the sentence which is closest in meaning to lớn the given one.

Bạn đang xem: the last person who leaves the room must turn off the light

The last person who leaves the room must turn off the lights.

A. The last person to lớn leave the room must turn off the lights

B. The last person to lớn turn off the lights must leave the room

C. The last person to lớn be left the room must turn off the lights

D. The last person leave the room must turn off the lights

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Đáp án D

MĐQH rút gọn gàng sở hữu số loại tự: The fist/last/second/etc to lớn bởi + V (chính)

Dịch: Người sau cùng rời chống nên tắt điện

B, C sai nghĩa, D sai ngữ pháp MĐQH

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction.

We are going to visit our grandparents when we will finish our final exams.

A. are going to

B. our

C. when

D. will finish

Câu 2:

Mark the letter A, B, c, or D to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

The earth is being threatened and the future looks bad.

A. done

B. made

C. defended

D. varied

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn choose the sentence which is closest in meaning to lớn the given one.

Xem thêm: trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm

“Would you lượt thích to lớn come to lớn my birthday buổi tiệc ngọt, Sarha?” asked Frederic.

A. Frederic invited Sarha to lớn his birthday party

B. Frederic asked if Sarha was able to lớn come to lớn his birthday party

C. Frederic asked Sarha if she likes his birthday buổi tiệc ngọt or not

D. Frederic reminded Sarha of his coming birthday party

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each unfinished sentence.

During the interview you should _______ on what the interviewer is saying.

A. look

B. centralize

C. observe

D. concentrate

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction.

He comes from a large family, all of them now live in nước Australia.

A. comes

B. large family

C. them

D. live in

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn choose the sentence which best combine the pair of sentences below.

I did not dare to lớn turn on television. I was afraid of waking the baby up.

A. Waking the baby up, I could not continue watching the television

B. I decided to lớn turn the television down to lớn avoid waking the baby up

C. I decided not to lớn turn the television down in order to lớn wake the baby up

Xem thêm: toán lớp 6 sách mới tập 1

D. I did not dare to lớn turn on the television for fear of waking up the baby