the discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough in astronomy

Câu hỏi:

27/03/2020 36,972

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: the discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough in astronomy

The discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough

C. considered

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

promise (v): hứa

doubt (v): nghi ngờ ngờ

refuse (v): kể từ chối

be regarded as = be considered as : được đánh giá là

Tạm dịch: Sự vạc xuất hiện hành tinh ma mới nhất đang được xem là một bước ngoặt vô ngành thiên văn học

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mike became a father. He felt a strong sense of responsibility towards his parents.

A. Were Mike lớn become a father himself, he would feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

B. Only after Mike had become a father himself did he feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

C. Had Mike become a father himself, he would have felt a strong sense of responsibility towards his parents. 

D. Not until he felt a strong sense of responsibility towards his parents did Mike become a father himself.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Jenifer rejected the job offer. She now regrets it.

A. Jenifer regrets not having rejected the job offer.

B. If only Jenifer didn’t reject the job offer. 

C. Jenifer wishes she hadn’t rejected the job offer.

D. Jenifer regrets lớn reject the job offer.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Paul noticed a job advertisement while he     along the street.

A. was walking

Xem thêm: xác định góc giữa hai mặt phẳng

B. would walk

C. walked

D. had walked

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

These days, many people only read printed newspapers once in a while as they tend lớn access information online.

A. regularly

B. attentively

C. occasionally

D. selectively

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Sally paid for her travel in advance, but it wasn’t necessary.

A. Sally needn't have paid for her travel in advance. 

B. Sally might not have paid for her travel in advance. 

C. Sally may not have paid for her travel in advance. 

D. Sally couldn’t have paid for her travel in advance.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

''What are you going lớn bởi after school, Anne?'' Kevin asked.

A. Kevin asked Anne what was she going lớn bởi after school. 

B. Kevin asked Anne what she was going lớn bởi after school. 

C. Kevin wanted lớn know what Anne would bởi after school. 

Xem thêm: cho hơi nước đi qua than nóng đỏ

D. Kevin wanted lớn know what would Anne bởi after school.