số nguyên tử hiđrô trong phân tử propan là

  1. Lớp 11

  2. Số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử propan là

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Lê Phương Anh


Số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử propan là

A

4.

B

6.

C

8.

D

10.

Chủ đề liên quan

Butan với công thức phân tử là

A

C2H6.

B

C3H8.

C

C4H10.

D

C3H6.

Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây ở hiện trạng khí?

A

C3H8.

B

C7H16.

C

C8H18.

D

C10H22.

Chất này tại đây chỉ chứa chấp links đơn nhập phân tử?

A

Metan.

B

Axetilen.

C

Etilen.

D

Propilen.

Ankan với năng lực nhập cuộc phản xạ này sau đây?

A

Phản ứng thế với halogen.

B

Phản ứng cùng theo với hiđro.

C

Phản ứng trùng khớp.

D

Phản ứng thủy phân.

Propen mang tên gọi không giống là

A

propilen.

B

etilen.

C

axetilen.

D

propan.

Chất này tại đây nằm trong phụ thuộc mặt hàng đồng đẳng với etlien?

A

Benzen.

B

Buten.

C

isopren.

D

axetilen.

Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2?

A

CH4.

B

C2H4.

C

C3H8.

D

C4H10.

Chất này sau đấy là đồng phân của but – 1 – en?

A

But – 2 – en.

B

But – 2 – in.

C

But – 1 – in.

D

Buta – 1,3 – đien.

Có từng nào links song nhập phân tử buta – 1,3 – đien?

A

1.

B

2.`

C

3.

D

4.

Công thức phân tử của isopren là

Xem thêm: hoá trị các nguyên tố

A

C5H8.

B

C4H6.

C

C4H8.

D

C5H10.

Chất đầu mặt hàng đồng đẳng ankin là hóa học này sau đây?

A

C2H2.

B

C2H4.

C

C2H6.

D

C6H6.

Chất này tại đây với đồng phân cấu tạo?

A

C2H2.

B

C2H6.

C

C3H8.

D

C3H4.

Có từng nào công thức kết cấu ứng với công thức phân tử C2H6O?

A

1.

B

2.

C

3.

D

4.

Cho mặt hàng những chất: CH4; C2H6; C3H8; C6H14. Có từng nào hóa học nhập mặt hàng ở thể khí ĐK thường?

A

1.

B

2.

C

3.

D

4.

Trong chống thực nghiệm, CH4 được pha chế thẳng kể từ hóa học này sau đây?

A

CH3COONa.

B

CaC2.

C

C2H2.

D

C2H4.

Phát biểu này tại đây đúng?

A

C2H6 ở hiện trạng lỏng ĐK thông thường.

B

C3H8 tan chất lượng tốt nhập nước.

C

C2H6 nhập cuộc phản xạ thế với clo khi thắp sáng.

D

C3H8 nhập cuộc phản xạ cùng theo với H2.

Ankan X với % lượng cacbon bởi vì 80%. Công thức phân tử của X là

A

CH4.

B

C2H6.

C

C3H8.

D

C4H10.

Chất này sau đấy là thành phầm chủ yếu khi hiđrat hóa but – 1 – en?

A

CH3CH2CH(OH)CH3.

B

CH3CH2CH2CH2OH.

C

CH3CH2CH2CH3.

D

CH3CH2CH2CH2Cl.

Chất này tại đây với đồng phân hình học?

A

But – 1 – en.

B

But – 2 – en.

C

But – 1 – in.

D

But – 2 – in.

Hỗn hợp ý X bao gồm nhị anken đồng đẳng tiếp đến, với tỉ khối đối với H2 bởi vì 17,5. Đốt cháy trọn vẹn 3,5 gam X cần thiết vừa vặn đầy đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

A

4,48.

B

5,60.

D

8,96.