seth informed us of his retirement from the company. he did it when arriving at the meeting

Câu hỏi:

31/03/2020 65,435

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: seth informed us of his retirement from the company. he did it when arriving at the meeting

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

B. Not until Seth said to tát us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting phàn nàn we were told about his leaving the company.

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Cấu trúc hòn đảo ngữ

Giải thích:

ONLY AFTER + N/Ving/clause + auxiliary + S + V : Chỉ sau thời điểm … thì

NOT UNTIL + N/Ving/clause + auxiliary + S + V : Chỉ cho tới Khi … thì

HARDLY + auxiliary + S + V + WHEN + S + V: Ngay Khi … thì

= NO SOONER + auxiliary + S + V + THAN + S + V

Cấu trúc thụ động ở thì vượt lên trước khứ: S + was/were + V.p.p

Tạm dịch: Seth thông tin mang đến công ty chúng tôi về sự ông ấy về hưu ở doanh nghiệp. Ông ấy đã từng vấn đề này khi tới buổi họp.

  A. Chỉ sau thời điểm ông ấy về hưu ở doanh nghiệp, Seth mới mẻ thưa với công ty chúng tôi về sự anh ấy cho tới buổi họp.

  B. Mãi cho tới Khi Seth thưa với công ty chúng tôi rằng anh ấy tiếp tục rời doanh nghiệp, anh ấy mới mẻ cho tới buổi họp.

  C. Ngay Khi Seth thông tin mang đến công ty chúng tôi về sự ông về hưu kể từ doanh nghiệp thì ông cho tới buổi họp.

  D. Ngay Khi Seth cho tới buổi họp thì công ty chúng tôi vừa mới được nghe ông ấy nói đến việc rời doanh nghiệp.

Câu A, B, C sai về nghĩa.

Chọn D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The sight of his face brought _______ to tát bu how ill he really was.

A. place

B. house

C. life

D. home

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

Xem thêm: sgk khtn 7 kết nối tri thức

C. being painted

D. construction

Câu 3:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

D. satisfactory

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn to tát solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

Xem thêm: công sai của cấp số cộng

D. Ø