propin + agno3/nh3

Phản ứng C3H4 + AgNO3 hoặc CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 hoặc CH≡C–CH3 đi ra AgC≡C–CH3 nằm trong loại phản xạ thế vày ion sắt kẽm kim loại đã và đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về C3H4 sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: propin + agno3/nh3

1. Phương trình phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3AgCC-CH3

Chú ý: Đây là phản xạ thế vày ion sắt kẽm kim loại (không nên phản xạ tráng bạc).

2. Hiện tượng của phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là AgCC-CH3.

3. Cách tổ chức phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

- Sục khí propin vô ống thử sở hữu chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

4. Cách viết lách phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3 + AgCC-CH3

Bước 2: Viết phương trình ion không thiếu thốn vày cách: trả những hóa học vừa vặn dễ dàng tan, vừa vặn năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu đuối, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm vẹn toàn bên dưới dạng phân tử:

HCCCH3+NH3+ Ag++NO3 NH4++NO3+AgCCCH3

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion không thiếu thốn bằng phương pháp lược loại bỏ đi những ion kiểu như nhau ở cả nhị vế:

Quảng cáo

HCCCH3+NH3+ Ag+ NH4++AgCCCH3

5. Mở rộng lớn về phản xạ thế vày ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C3H4 + AgNO3 | CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3 | CH≡C–CH3 đi ra AgC≡C–CH3

Hình 2: Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 vày ion bạc

          a) Trước khi sục khí C2H2.

          b) Sau khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với vẹn toàn tử cacbon link tía đầu mạch sở hữu tính vui nhộn cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế vày ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

Quảng cáo

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin sở hữu công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2 

C. 1 

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X hoàn toàn có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy vô oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, to), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro nên sở hữu link π xoàng bền (loại A)

X sở hữu phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất vừa lòng đề bài bác là axetilen.

Quảng cáo

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tớ uống thuốc test nào là sau đây?

A. Dung dịch láo lếu thích hợp KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in sở hữu phản xạ đặc thù là tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch test là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam láo lếu thích hợp khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt chậm rãi qua chuyện bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy sở hữu 44,1 gam kết tủa xuất hiện nay. Phần trăm thể tích của từng khí vô X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi cho tới láo lếu thích hợp X tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì thế không tồn tại nối tía đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3  mol

mC3H4=0,3.40=12  gam

mC4H6=17,412=5,4  gam

nC4H6=5,454=0,1  mol

Thành phần Xác Suất về thể tích những khí vô láo lếu thích hợp là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%.

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4                

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Xem thêm: soạn văn 6 kết nối tri thức

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin sở hữu 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin sở hữu 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Lại có: 0,2MX + (1-0,2).2 = 16.0,6 → MX = 40 → X là C3H4 (metylaxetilen).

Câu 6:  Cho 0,1 mol láo lếu thích hợp bao gồm axetilen và ankin X sở hữu tỉ trọng mol 1:1 vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư vô NH3 nhận được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05  mol

TH1: ankin X ko tính năng với AgNO3/NH3

Kết tủa nhận được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05  moln=0,05.240=12<19,35g(không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công dụng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa nhận được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05  mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn thích hợp khí X bao gồm anken M và ankin N sở hữu nằm trong số vẹn toàn tử cacbon vô phân tử. Hỗn thích hợp X sở hữu lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N theo lần lượt là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4

C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Hướng dẫn

Đáp án D

Đặt công thức tầm của anken M và ankin N là 

Ta có: 12m+n¯=12,4.22,46,72=41,33m=3n¯=5,33

Vậy anken là C3H6 và ankin là C3H4

Nếu nhị hóa học C3H6 và C3H4 sở hữu số mol cân nhau thì số n¯=5 tuy nhiên n¯=5,33 minh chứng anken nên sở hữu số mol nhiều hơn

Câu 8: hỗn thích hợp X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung lạnh lẽo 14,56 lít láo lếu thích hợp X (đktc), sở hữu Ni xúc tác cho tới khi phản xạ trọn vẹn nhận được láo lếu thích hợp Y sở hữu lượng 10,8 gam. tường tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y sở hữu kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65  mol,MY¯=43,2

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng tớ có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25  mol

Vì láo lếu thích hợp Y sở hữu kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô láo lếu thích hợp X

nH2=0,650,25=0,4  mol;nCxHy=0,25  mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo lếu thích hợp X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học vày nhau) nhận được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng láo lếu thích hợp X như bên trên tính năng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, thì lượng kết tủa nhận được to hơn 4 gam. Công thức cấu trúc của C3H4 và C4H4 vô X theo lần lượt là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học vô láo lếu thích hợp X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01                                0,01

Khối lượng kết tủa tạo nên tự C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy đi ra nhị hóa học sót lại khi phản xạ với AgNO3/NH3 cho tới lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg             0,01                                                                    0,01

Khối lượng kết tủa tạo nên tự C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một trong những,59 gam

→ C3H4 nên nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức cấu trúc của C3H4 và C4H4 vô X theo lần lượt là:

CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử C7H8 tính năng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X sở hữu từng nào đồng phân cấu trúc vừa lòng

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15                                                          0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống chừng bất bào hòa của C7H8 bằng 2.78+22=4

→ C7H8 sở hữu nhị nối tía ở đầu mạch, những đồng phân vừa lòng là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Xem thêm: trở gió ngữ văn 7

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C3H4 + H2 → C3H6
 • C3H4 + 2H2 → C3H8
 • C3H4 + Br2 → C3H4Br2
 • C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4
 • C3H4 + HCl → C3H5Cl
 • C3H4 + H2O → CH3–CO–CH3
 • nCH≡C–CH3 → (-CH = C(CH3) - )n
 • C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O
 • C3H4 + 2KMnO4 → HCOOK + CH3COOK + 2MnO2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp