phát biểu nào sau đây không đúng với dầu mỏ

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị về dầu mỏ

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với dầu mỏ

A . Có kỹ năng sinh sức nóng rộng lớn

B. Nguyên liệu cho tới hóa dầu

C. Tiện vận trả , sử dụng

D. Nhiêu liệu thực hiện dược phẩm

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: he was the last person

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star