phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp

Câu hỏi:

17/01/2022 24,974

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp

A. Là một giao hội những số nguyên 

B. Độ lâu năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

Đáp án chủ yếu xác

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Mảng một chiều là 1 trong những sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong loại. Mảng được gọi là và từng thành phần của chính nó mang 1 chỉ số. Để tế bào miêu tả tao cần thiết xác lập loại của những thành phần và cơ hội đặt số những thành phần của chính nó.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án này sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 2:

Mảng là loại tài liệu màn trình diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp phần tử 

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa một trong những phần tử 

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 3:

Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL, người xây dựng cần: 

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết giục của mảng 

Xem thêm: các loại cây công nghiệp

C. khai báo chỉ số kết giục của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Câu 4:

Phát biểu này tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể kiến thiết mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng rất có thể coi như là 1 trong những loại mảng 

D. Độ lâu năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 5:

Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to tát 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn lịch trình bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng 

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất vô mảng

Câu 6:

Phương án này bên dưới đó là khai báo mảng thích hợp lệ? 

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;