phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp

Câu hỏi:

17/01/2022 24,987

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp

A. Là một tập trung những số nguyên 

B. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

Đáp án chủ yếu xác

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Mảng một chiều là 1 sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong loại. Mảng được mệnh danh và từng thành phần của chính nó với 1 chỉ số. Để tế bào miêu tả tao cần thiết xác lập loại của những thành phần và cơ hội khắc số những thành phần của chính nó.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào là tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 2:

Mảng là loại tài liệu trình diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp phần tử 

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa 1 phần tử 

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 3:

Để khai báo số thành phần của mảng nhập PASCAL, người xây dựng cần: 

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết cổ động của mảng 

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây

C. khai báo chỉ số kết cổ động của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể xây đắp mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng rất có thể coi như là 1 loại mảng 

D. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 5:

Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 lớn 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn lịch trình bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất nhập mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 nhập mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 nhập mảng 

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất nhập mảng

Câu 6:

Phương án nào là bên dưới đấy là khai báo mảng ăn ý lệ? 

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;