phát biểu nào đúng về kiểu dữ liệu xâu

 • Bạn đang xem: phát biểu nào đúng về kiểu dữ liệu xâu

  Nhập nhập thời hạn theo phương thức năm, mon, ngày. Viết lịch trình thay đổi thời hạn cơ rời khỏi ngày (quy định: một năm đem 365 ngày, 1 mon đem 30 ngày).

  Nhập nhập thời hạn theo phương thức năm, mon, ngày. Viết lịch trình thay đổi thời hạn cơ rời khỏi ngày (quy định: một năm đem 365 ngày, 1 mon đem 30 ngày).

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Nhập vào một trong những mon ngẫu nhiên nhập 1 năm. Viết lịch trình cho thấy mon vừa vặn nhập nằm trong quý nào là nhập năm?

  Nhập vào một trong những mon ngẫu nhiên nhập 1 năm. Viết lịch trình cho thấy mon vừa vặn nhập nằm trong quý nào là nhập năm?

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Sử dụng ngôn từ Pascal nhằm viết lách lịch trình dò xét BCNN của nhì số nguyên vẹn a,b. Dùng mệnh lệnh while bởi.

  Sử dụng ngôn từ Pascal nhằm viết lách lịch trình dò xét BCNN của nhì số nguyên vẹn a,b. Dùng mệnh lệnh while bởi.

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Sử dụng ngôn từ Python nhằm viết lách lịch trình kiểm đếm chuỗi nhập nhập đem từng nào chữ a?

  Sử dụng ngôn từ Python nhằm viết lách lịch trình kiểm đếm chuỗi nhập nhập đem từng nào chữ a? 

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Chương trình đích là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chương trình nguồn là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lập trình là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Mỗi ngôn từ xây dựng thông thường đem các bộ phận cơ phiên bản nào?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nêu quy tắc để thương hiệu nhập ngôn ngữ lập trình Python?

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tên nào tại đây nhập ngôn ngữ Python là để đúng theo dõi quy cách:

  A. Bai#1

  B. Bai 1

  C. 1.Bai 1

  D. Bai1

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng Khi nói về biến?

  A. Biến là đại lượng được mệnh danh, dùng làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi nhập quy trình triển khai lịch trình.

  B. Biến là đại lượng bất kì.

  C. Biến là đại lượng ko thay cho đổi nhập quá trình thực hiện chương trình.

  D. Biến là đại lượng được mệnh danh, dùng làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm không bao giờ thay đổi nhập quy trình triển khai lịch trình.

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tên thích hợp là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng về thương hiệu dành riêng riêng?

  A. Tên thích hợp là loại thương hiệu được ngôn từ xây dựng quy lăm le người sử dụng với ý nghĩa sâu sắc xác lập, người xây dựng có thể được dùng với ý nghĩa sâu sắc không giống.

  B. Tên bởi người xây dựng bịa được sử dụng với ý nghĩa sâu sắc riêng biệt, xác lập bằng phương pháp khai báo trước lúc dùng. Các thương hiệu này được trùng với thương hiệu thích hợp.

  C. Tên thích hợp là loại thương hiệu được ngôn từ xây dựng quy lăm le người sử dụng với ý nghĩa sâu sắc xác lập, người xây dựng ko được dùng với ý nghĩa sâu sắc không giống.

  D. Hằng là những đại lượng có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình triển khai lịch trình.

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hằng là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng Khi nói về “hằng”?

  A. Hằng là đại lượng thay cho đổi nhập quá trình thực hiện chương trình.

  Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu

  B. Hằng là những đại lượng có mức giá trị không bao giờ thay đổi nhập quy trình triển khai lịch trình. Bao gồm: Hằng số học tập, hằng lôgic, hằng xâu.

  C. Hằng là đại lượng bất kì.

  D. Hằng ko bao gồm: số học tập và lôgic.

  17/11/2022 |   2 Trả lời

 • Cho mảng A bao gồm 150 phần tử: Viết lịch trình in mảng vừa vặn nhập rời khỏi screen in những số lẻ của mảng rời khỏi screen kiểm đếm con số số nhỏ rộng lớn 0 đem nhập mảng.

  Cho mảng A bao gồm 150 phần tử:

  Viết lịch trình in mảng vừa vặn nhập rời khỏi mùng hình

   in những số lẻ của mảng rời khỏi mùng hình

  đếm con số số nhỏ rộng lớn 0 đem nhập mảng

  20/11/2022 |   0 Trả lời

 • Phát biểu nào là đúng Khi nói về phần khai báo nhập Python:

  A. Nhất định phải có phần khai báo.

  B. Không cần có phần khai báo.

  C. Chỉ khai báo Khi dùng hàm toán học.

  D. Chỉ khai báo Khi chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con cái nào đó.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python Khi cần khai báo hằng tớ khai báo ở đâu?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thư viện math nhập Python hỗ trợ những lịch trình đã có sẵn trước nhằm thao tác với những hàm nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python khai báo hằng đúng là:

  A. PI:=3.14

  B. PI:3.14

  C. PI=3.14

  D. PI 3.14

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python, sau thời điểm khai báo tủ sách math, để tính \(\sqrt a \) tớ dùng lệnh nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 có các biến nào?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thế nào là là Python?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng Khi nói về các câu lệnh nhập Python?

  A. Python quy lăm le từng câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại riêng lẻ, kết thúc bằng dấu “;”.

  B. Python quy lăm le các câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại.

  C. Python quy lăm le các câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại, kết thúc bằng dấu “;”

  D. Python quy lăm le từng câu mệnh lệnh nên được viết lách bên trên một loại riêng lẻ.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng về biến đổi nhập ngôn từ Python?

  A. Tất cả những biến đổi người sử dụng nhập lịch trình đều phải để thương hiệu cho tới lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí.

  B. Tất cả những biến đổi người sử dụng nhập lịch trình ko cần phải để thương hiệu.

  C. Python đem quy lăm le nghiêm ngặt nên đem phần khai báo và phần thân mật lịch trình như Pascal.

  D. Python đòi hỏi dùng vết “;” Khi kết thúc câu lệnh.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

  Xem thêm: tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta đã đem đến cho sản xuất nông nghiệp