ở nhiệt độ cao h2 khử được oxit nào sau đâyVới nội dung bài viết Khử oxit sắt kẽm kim loại vì chưng H2 và cơ hội giải bài bác tập dượt sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt từ bại liệt lên kế hoạch ôn tập dượt hiệu suất cao nhằm đạt sản phẩm cao trong những bài bác thi đua môn Hóa học tập 8.

Khử oxit sắt kẽm kim loại vì chưng H2 và cơ hội giải bài bác tập

A. Lý thuyết và cách thức giải

Bạn đang xem: ở nhiệt độ cao h2 khử được oxit nào sau đây

- Khí hiđro sở hữu tính khử, hoàn toàn có thể ứng dụng với một trong những oxit sắt kẽm kim loại ở nhiệt độ phỏng cao.

VD:   H2 + CuO t0 Cu + H2O

         3H2 + Fe2O3 t0 2Fe + 3H2O

- H2 không khử được những oxit: Na2O, K2O, BaO, CaO, MgO, Al2O3.

- Phương pháp giải:

+ Cách 1: Tính số mol những hóa học đang được cho tới.

+ Cách 2: Viết phương trình chất hóa học, thăng bằng phản xạ.

+ Cách 3: Xác ấn định hóa học dư, hóa học không còn (nếu có), đo lường theo gót hóa học không còn.

+ Cách 4: Tính lượng hoặc thể tích những hóa học theo gót đòi hỏi đề bài bác.

- Ngoài đi ra, hoàn toàn có thể vận dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng: mtham gia = msản phẩm

B. Ví dụ minh họa.

Ví dụ 1: Khử 48 gam đồng(II) oxit vì chưng khí hiđro thì lượng sắt kẽm kim loại đồng chiếm được là

A. 38,4 gam.

B. 44,8 gam.

C. 48 gam.

D. 51,2 gam.

Hướng dẫn giải:

nCuO = 48 : (64 + 16) = 0,6 mol.

Phương trình phản ứng:

H2+CuO t0Cu+H2O  0,6            0,6

Vậy lượng sắt kẽm kim loại đồng là 0,6.64 = 38,4 gam.

Đáp án A

Ví dụ 2: Cho 21,7 gam thủy ngân(II) oxit ứng dụng với khí hiđro. Thể tích khí hiđro nhớ dùng là bao nhiêu?

A. 0,336 lít.

B. 1,792 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

Hướng dẫn giải:

nHgO = 21,7 : (201 + 16) = 0,1 mol

Ta sở hữu phương trình phản xạ là

HgO+H2t0Hg+H2O0,1  0,1

Suy đi ra thể tích hiđro nhớ dùng là: 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Đáp án C

Ví dụ 3: Khử trọn vẹn 8 gam một oxit của sắt kẽm kim loại A (có hóa trị II) cần thiết vừa phải đầy đủ 2,24 lít H2 (đktc). Xác ấn định sắt kẽm kim loại A?

A. Fe.

B. Mg.

C. Hg.

D. Cu.

Hướng dẫn giải:

Gọi công thức của oxit là AO (do A sở hữu hóa trị II)

n hiđro = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:

Khối lượng của oxit là 0,1.(MA + 16) = 8 gam

Suy đi ra MA + 16 = 80 và MA = 64 (g/mol)

Vậy A là Cu

Đáp án D

C. Tự luyện.

Câu 1: Chất rắn Cu tạo ra trở nên kể từ phản xạ của CuO và H2 có màu sắc gì?

A. Màu đen sì.

B. Màu nâu.

C. Màu xanh rờn.

D. Màu đỏ gay.

Hướng dẫn giải:

H2 tác dụng với CuO ở nhiệt độ phỏng cao sinh đi ra Cu. Kim loại Cu sở hữu red color.

Đáp án D

Câu 2: Trong những oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, Ag2O, FeO, Na2O. Tại nhiệt độ phỏng cao H2 khử được từng nào oxit sắt kẽm kim loại trên?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Hướng dẫn giải:

Ở nhiệt độ phỏng cao, H2 khử được những oxit CuO, Ag2O, FeO nhập mặt hàng.

Đáp án B

Câu 3: Trong những oxit sau: CuO, NO, Fe2O3, Na2O, CaO. Oxit này không trở nên hiđro khử?

A. NO, CaO, Na2O.

B. CuO, NO, Fe2O3.

C. Fe2O3, Na2O, CaO.

D. NO, Fe2O3, Na2O.

Hướng dẫn giải:

H2 không ứng dụng với những oxit sau: NO, CaO, Na2O.

Đáp án A

Câu 4: Khử trọn vẹn 16 gam sắt(III) oxit vì chưng khí hiđro. Thể tích khí hiđro (đktc) nhớ dùng là

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.

Hướng dẫn giải:

nFe2O3 = 1656.2 1= 16.3 = 0,1 mol

Ta sở hữu phương trình phản ứng:

Fe2O3+3H2 t02Fe+3H2O0,1      0,3                        mol

Vậy thể tích khí hiđro nhớ dùng là 0,3.22,4 = 6,72 lít.

Đáp án D

Câu 5: Khử 24 gam đồng(II) oxit vì chưng khí hiđro chiếm được 12,8 gam đồng. Hiệu suất của phản xạ là

A. 50%.

B. 60%.

C. 66,67%.

D. 85%.

Hướng dẫn giải:

nCuO = 2464 + 16 = 0,3 mol; nCu= 12,864=0,2

Phương trình phản ứng:

Xem thêm: cảm nhận bài thơ đây thôn vĩ dạ

H2 + CuO to Cu + H2O             0,3            0,2             mol

Suy đi ra hiệu suất của phản xạ là

H=0,20,3.100%66,67%

Đáp án C

Câu 6: Người tớ pha chế 24 gam đồng bằng phương pháp cho tới H2 tác dụng với CuO. Khối lương bổng CuO bị khử là

A. 15 gam.

B. 30 gam.

C. 45 gam.

D. 60 gam.

Hướng dẫn giải:

nCu = 24 : 64 = 0,375 mol

Phương trình phản ứng:

H2 + CuO to Cu + H2O            0,375 0,375           mol

Khối lượng CuO là: 0,375.(64 + 16) = 30 gam

Đáp án B

Câu 7: Cho khí H2 tác dụng với FeO nung rét chiếm được 11,2 gam Fe. Thể tích khí H2 (đktc) đang được nhập cuộc phản xạ là

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.

Hướng dẫn giải:

nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

Phương trình phản ứng:

H2 + FeO  to Fe + H2O0,2                    0,2        mol

Vậy thể tích H2 là: 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Đáp án C

Câu 8: Cho CuO ứng dụng không còn với 11,2 lít khí H2 ở nhiệt độ phỏng cao. Sau phản xạ thấy sở hữu m gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là:

A. 16 gam

B. 32 gam

C. 72 gam

D. 64 gam

Hướng dẫn giải:

nH2 = 11,222,4 = 0,5 mol

Phương trình phản ứng:

H2+CuOtoCu+H2O0.5                   0,5      mol

Suy đi ra lượng đồng là 0,5.64 = 32 gam

Đáp án B

Câu 9: Tính thể tích hiđro (đktc) cần thiết dùng làm pha chế 5,6 gam Fe kể từ FeO ?

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải:

nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol

Phương trình hóa học:

H2+FeOtoFe+H2O0,1               0,1          mol

Thể tích H2 là 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Đáp án B

Câu 10: Một thành phầm chiếm được sau khoản thời gian dẫn khí hiđro qua loa chì(II) oxit nung rét là

A. Pb

B. H2

C. PbO

D. Không phản ứng

Hướng dẫn giải:

H2+PbO toPb+H2O

Đáp án A

D. Bài tập dượt thêm

Câu 1: Sản phẩm chiếm được Lúc dẫn khí hydrogen qua loa nickel(II) oxide đun rét là

A. NiO.

B. H2.

C. Ni.

D. Không phản xạ.

Câu 2: Cho CuO ứng dụng không còn với 2,479 lít khí H2 ở nhiệt độ phỏng cao. Sau phản xạ thấy sở hữu m gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là

A. 3,2.

B. 6,4.

C. 32.

D. 64.

Câu 3: Cho khí H2 tác dụng với FeO nung rét chiếm được 5,6 gam Fe. Thể tích khí H2 (đkc) đang được nhập cuộc phản xạ là

A. 1,2395 lít.

B. 2,479 lít.

C. 4,4985 lít.

D. 7,437 lít.

Câu 4: Oxide này không bị H2 khử?

A. FeO.

B. CuO.

C. Fe3O4.

D. K2O.

Câu 5: Khử 12 gam đồng(II) oxide vì chưng khí hydrogen chiếm được 6,4 gam đồng. Hiệu suất của phản xạ là

A. 50%.

B. 60%.

C. 66,67%.

D. 85%.

Xem thêm thắt cách thức giải những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 8 hoặc, cụ thể khác:

  • Bài tập dượt về phản xạ lão hóa khử và cơ hội giải
  • Điều chế H2, phản xạ thế và cơ hội giải bài bác tập
  • Kim loại ứng dụng với nước và cơ hội giải bài bác tập
  • Oxit ứng dụng với nước và cơ hội giải bài bác tập
  • Nhận biết, phân biệt hóa chất và cơ hội giải bài bác tập

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đại học tài chính marketing học phí

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài tập dượt Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Hóa học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học