ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 được VnDoc tổ hợp, biên soạn chỉ dẫn giải cụ thể thắc mắc hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện nội dung lý thuyết thắc mắc bài xích tập dượt tương quan cho tới những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2

A. Butan.

B. Benzen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học này với link π tầm thường bền vô phân tử với năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom là

Anken, Ankin, Ankadien, … và những phù hợp hóa học tương tự động (Hợp hóa học hidrocabon ko no)

Xicloankan vòng mông cạnh

 Andehit và những phù hợp hóa học tương tự động với group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu chất vấn áp dụng tương quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là: phenol; stiren.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
                                      ↓ trắng

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Câu 2. Hỗn phù hợp khí này tại đây ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và KMnO4?

A. SO2, CO2, H2

B. CO2, H2, CH4

C. C2H4, C2H6, C3H8

D. CH4, C2H4, N2

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn phù hợp khí làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và KMnO4: SO2, C3H8, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

3C3H8 + 5KMnO4 + H2O → 3C3H7O2 + 5MnO2 + 5KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br

Câu 3. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

A. metylpropan

Xem thêm: tác dụng biện pháp liệt kê

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học này với link π tầm thường bền vô phân tử với năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

(trừ link pi trong khoảng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Câu 4. Nhận toan này tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom khi với xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

D. Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng  Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

B sai Vì benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan khi với xúc tác bột sắt).

C đích thị Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D đích thị Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở nhiệt độ chừng thường

A. Benzen

B. Toluen

C. Metan

D. Etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Trong ĐK thông thường, etilen làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom vì thế một link tầm thường bền vô link song bị đứt rời khỏi và phân tử etilen phối kết hợp thêm 1 phân tử brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Câu 6. Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

Xem thêm: đại học thăng log điểm chuẩn 2022

---------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com một vừa hai phải reviews cho tới độc giả Tại ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2, nội dung bài viết đang được gửi cho tới độc giả những nội dung về những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2. Mong rằng qua chuyện trên đây độc giả đạt thêm tư liệu ôn tập dượt môn Hóa học tập lớp 11 nhé. Mời độc giả nằm trong xem thêm tăng Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta xem thêm tăng một vài nội dung tư liệu liên quan:

  • Nhỏ nước brom vô hỗn hợp phenol xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì
  • Dẫn khí X vô nước brom thấy nước brom mất mặt màu sắc khí X là
  • Toluen với làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom không
  • Cho vài ba giọt nước brom vô hỗn hợp phenol rung lắc nhẹ nhàng thấy xuất hiện