Mã Ngành Trường Khoa Học Tự Nhiên Tp.hcm

     
*Bạn đang xem: Mã ngành trường khoa học tự nhiên tp.hcm

*


1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2022: 630 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2021: 19.00 điểm

Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2022: 815 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi xuất sắc ngihệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 25.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:

Sinh - Toán – thứ lý (A02)Sinh – Hóa – Toán (B00)KHTN – Toán – giờ đồng hồ Anh (D90)Sinh – Toán – tiếng Anh (B08)Mã ngành: 7440102Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu. điểm chuẩn chỉnh 2022: 670 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi giỏi nghiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 18.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:

Vật lý – Toán – Hóa (A00)Vật lý – Toán – giờ đồng hồ Anh (A01)Toán – KHTN – tiếng Anh (D90)Vật lý – Toán – Sinh (A02)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi ĐGNL: 60% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 820 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt tối thiểu 15% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2021: 25.65 điểmvới tổng hợp xét tuyển:

Hóa – Lý – Toán (A00)Hóa – Sinh – Toán (B00)Hóa – Toán – giờ Anh (D07)KHTN – Toán – tiếng Anh (D90)


Mã ngành: 7440122Chỉ tiêu: 150

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 620 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi tốt nghiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 19.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:

Lý - Hóa - Toán (A00)Hóa - Sinh - Toán (B00)Lý - Toán - tiếng Anh (A01)Hóa - Toán - giờ Anh (D07)


Mã ngành: 7440228Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 610 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi giỏi ngiệp thpt tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 18.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440228Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2020: 610 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 18.00 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 140

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2022: 610 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi giỏi nghiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 17.50 điểmvới tổng hợp xét tuyển:
Xem thêm: Lỗi Excel Because The File Format Or File Extension Is Not Valid

Toán - Hóa - Lý (A00)Sinh - Toán - Hóa (B00)Sinh - Toán - giờ Anh (B08)Hóa - Toán - tiếng Anh (D07)


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 780 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 24.35 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Toán - Lý - Hóa (A00)Toán - Lý - tiếng Anh (A01)Toán – Hóa – Sinh (B00)Toán – Ngữ Văn – giờ Anh (D01)Thông tin từ trang web Khoa Toán - Tin học


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2022: 935 điểm2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2021: 27.40 điểmvới các tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Toán - Lý - tiếng Anh (A01)Sinh - Toán - giờ đồng hồ Anh (B08)Hóa - Toán - giờ đồng hồ Anh (D07)


Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu: 120

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 610 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 18.00 điểm

với tổng hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Sinh - Toán - Hóa (B00)Sinh - Toán - giờ Anh (B08)Hóa - Toán - giờ Anh (D07)


Mã ngành: 7520501Chỉ tiêu: 30

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2022: 610 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi giỏi nghiệp thpt tối thiểu 55% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 17.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2022: 750 điểm2. Xét tuyển nhờ vào kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2021: 25.35 điểmvới tổ hợp xét tuyển:


Toán - Hóa - Lý (A00)Toán - Lý - giờ Anh (A01)Hóa - Toán - giờ đồng hồ Anh (D07)Toán - KHTN - giờ Anh (D90)


Mã ngành: 7520402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2022: 620 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn 2021: 19.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:
Xem thêm: Công Thức Hãm Tiết Canh Vịt Từ A

Mã ngành: 7510402Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn 2022: 650 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi tốt nghiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 22.00 điểmvới tổng hợp xét tuyển:


Mã ngành: 7520403Chỉ tiêu: 40

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.điểm chuẩn chỉnh 2022: 806 điểm2. Xét tuyển phụ thuộc kỳ thi tốt nghiệp thpt tối thiểu 35% tổng chỉ tiêuđiểm chuẩn chỉnh 2021: 24.50 điểmvới tổng hợp xét tuyển: