kim loại fe không phản ứng với dung dịch

hint-header

Cập nhật ngày: 18-10-2022

Bạn đang xem: kim loại fe không phản ứng với dung dịch


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thu Huyền


Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch

Chủ đề liên quan

Kim loại nào là tại đây phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

Ở sức nóng phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe phản xạ được với dung dịch

Kim loại Al không tan vô dung dịch

Cho láo lếu ăn ý Zn và Fe vô hỗn hợp láo lếu ăn ý Cu(NO3)2 và AgNO3, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo lếu ăn ý nhì sắt kẽm kim loại. Hai sắt kẽm kim loại này là

Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại nào là tại đây không phản xạ với nước?

Kim loại Fe không phản xạ với hóa học nào là tại đây vô dung dịch?

Cho phương trình chất hóa học của phản xạ :
Nhận xét nào là tại đây về phản xạ bên trên là đúng?

A

là hóa học khử, là hóa học lão hóa

B

là hóa học khử, là hóa học oxi hóa

C

là hóa học lão hóa, là hóa học khử

D

là hóa học khử, là hóa học oxi hóa

Cho láo lếu ăn ý bao gồm Al và Zn vô hỗn hợp AgNO3. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp X chỉ có một muối bột và phần ko tan Y bao gồm nhì sắt kẽm kim loại. Hai sắt kẽm kim loại vô Y và muối bột vô X là

Cho láo lếu ăn ý Zn, Mg và Ag vô hỗn hợp CuCl2, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo lếu ăn ý tía sắt kẽm kim loại. Ba sắt kẽm kim loại ê là

Cho sắt kẽm kim loại Fe theo lần lượt phản xạ với những dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số tình huống xẩy ra phản xạ chất hóa học là

Phát biểu nào là sau đó là sai?

A

Kim loại Cu khử được Fe2+ vô hỗn hợp.

B

Kim loại Al thuộc tính được với hỗn hợp NaOH.

C

Kim loại sở hữu lượng riêng biệt nhỏ nhất là Li.

D

Kim loại cứng nhất là Cr.

Cho những tuyên bố sau:
(a) Các oxit của sắt kẽm kim loại kiềm thổ phản xạ với CO tạo nên trở nên sắt kẽm kim loại.
(b) Các sắt kẽm kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ pha trộn được bởi cách thức năng lượng điện phân rét chảy.
(c) Các sắt kẽm kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ vô hỗn hợp trở nên Ag.
(d) Cho Mg vô hỗn hợp FeCl3 dư, ko nhận được Fe.
Số tuyên bố thực sự

Cho những cặp oxi hoá - khử được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá của dạng lão hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A

Fe2+ lão hóa được Cu trở nên Cu2+.

B

Cu2+ oxi hoá được Fe2+ trở nên Fe3+.

Xem thêm: tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

C

Cu khử được Fe3+ trở nên Fe.

D

Fe3+ lão hóa được Cu trở nên Cu2+.

Cho phản xạ hóa học: Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag
Phát biểu đích thị là:

A

Fe2+ có tính khử mạnh rộng lớn Ag.

B

Fe3+ có tính lão hóa mạnh rộng lớn Ag+.

C

Fe2+ có tính lão hóa mạnh rộng lớn Fe3+.

D

Ag+ sở hữu tính khử yếu hèn rộng lớn Fe2+.

Cho bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp bao gồm những hóa học tan:

A

Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

Cho những cặp lão hóa – khử được bố trí bám theo trật tự tăng dần dần tính lão hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành những thử nghiệm sau:
(a)Cho Fe vô hỗn hợp đồng(II) sunfat.
(b)Cho đồng vô hỗn hợp nhôm sunfat.
(c)Cho thiếc vô hỗn hợp đồng(II) sunfat.
(d)Cho thiếc vô hỗn hợp sắt(II) sunfat.
Trong những thử nghiệm bên trên, những thử nghiệm sở hữu xẩy ra phản xạ là:

Trường ăn ý nào là sau đó là làm mòn năng lượng điện hóa?

A

Gang, thép nhằm lâu vô không gian độ ẩm.

B

Kẽm nguyên vẹn hóa học thuộc tính với axit sunfuric.

C

Sắt thuộc tính với khí clo.

D

Natri cháy vô không gian.

Cho những cặp sắt kẽm kim loại nguyên vẹn hóa học xúc tiếp thẳng với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng những cặp sắt kẽm kim loại bên trên vô hỗn hợp axit, số cặp sắt kẽm kim loại vô ê Fe bị đập phá huỷ trước là

Để giới hạn sự làm mòn phi thuyền chuồn biển khơi bởi thép, người tớ gắn vô vỏ thuyền( phần dìm vô nước) những tấm sắt kẽm kim loại nào là bên dưới đây?

Ngâm một đinh Fe ( sở hữu quấn chão đồng) vô hỗn hợp HCl. Hiện tượng để ý được là:

A

Khí bay rời khỏi vô cùng nhyanh bên trên mặt phẳng điinh Fe.

B

Khí bay rời khỏi vô cùng nhanh chóng bên trên mặt phẳng chão đồng.

C

Xem thêm: tả con vật nuôi trong nhà ngắn gọn

Khí bay rời khỏi bên trên mặt phẳng đinh Fe và chão đồng như nhau..

D

Không thấy khí bay rời khỏi bên trên mặt phẳng đinh Fe na ná chão đồng.