kiểu nào sau đây có miền giá trị lớn nhất

YOMEDIA

Bạn đang xem: kiểu nào sau đây có miền giá trị lớn nhất

 • Câu hỏi:

  Kiểu này tại đây đem miền độ quý hiếm rộng lớn nhất?

  • A. Byte
  • B. Word
  • C. Longint
  • D. Integer

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 120160

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: cư dân chăm pa sáng tạo ra chữ viết riêng trên cơ sở tiếp thu

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, về mặt mũi cú pháp câu mệnh lệnh này sau đấy là đúng?
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn pascal, với khai báo mảng A: array[1..100,1..of integer thì việc truy xuất cho tới những thành phần của mảng A như sau?
 • rong ngôn từ lập trình sẵn pascal, nhập quy trình xuất tài liệu của mảng nhị chiều  A bao gồm m dòng sản phẩm ,n cột, nhằm những thành phần hiển thị quả thật quy mô của mảng hai phía tao viết lách mệnh lệnh như sau?
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn công tác sau tiến hành việc này trong những việc sau:S:=0;For i:= 1 to tướng n bởi S:=S+ A[
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn công tác sau tiến hành việc này trong những việc sau:Begin    &n
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn pascal, nhập quy trình nhập tài liệu của mảng một chiều, nhằm độ quý hiếm i cũng tăng theo dõi phần t�
 • Trong Pascal, nhằm xuất những thành phần của mảng 2 chiều tao người sử dụng bao nhiêu vòng For?
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn công tác sau tiến hành việc gì?S:=0;For i:=1 to tướng N bởi If  (A[i] mod 2 = 0) a
 •  Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn công tác sau tiến hành việc gì?D:=0;For i:=1 to tướng N bởi If  (A[i] mod
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, nhằm khai báo độ cao (đơn vị tính là mét)của những học viên nhập lớp học tập tao dùng m
 • Mảng a dưới phía trên chứa chấp từng nào thành phần ?CONST        COLUMNS = 3;     &n
 • Chọn chủ kiến đích : Phương án này bên dưới đấy là khai báo mảng hợp thức ?
 • Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Biểu thức : 25 mod 3 + 5 / 2 * 3 có mức giá trị là :
 • Những biểu thức này tại đây có mức giá trị TRUE ?
 • Trường phù hợp này tại đây ko cần là mệnh lệnh gán nhập Pascal ?
 • Chọn chủ kiến đích : Phát biểu này sau đây về chỉ số của mảng là thích hợp nhất ?
 • Chọn chủ kiến đích : Cho khai báo sau :    Var  a : array[0..
 • Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau :Var a : array[0..50] of real ;....
 • Chọn chủ kiến đích : Cho khai báo mảng như sau :Var m : array[0..10] of integer ;Phương án này sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng ? 
 • Đọan công tác sau tiến hành việc gì?T:=0;For i:=1 to tướng N bởi T:= T+A[i];
 • Cho đoạn chương trình:Kq:=0;For i:=1 to tướng 5 do  Kq:=Kq*i;Kết ngược sau khoản thời gian chạy là :
 • Cho mảng A  với N=5 bao gồm những phần tử  4 8 3 6 5 và đoạn chương trình:S:=0;For i:=1 to tướng N do  
 • If  a=> 0  then           a:=1;      &
 • Giả sử đem mảng 2 chiều sau khoản thời gian nhập như sau:               &n
 • Giả sử x:=a/b thì x cần khai báo loại tài liệu này sau đây:
 • Xét biểu thức lôgic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng ấn định này sau đấy là đúng?
 • Cho biểu thức: (15 mod 2)+ 2 . Giá trị của biểu thức là:
 • Làm cho tới độ quý hiếm vị bình phương của x là
 • Trong NN lập trình sẵn Pascal, quy tắc toán MOD với số vẹn toàn có công dụng gì
 • Để màn trình diễn ( sqrt{x^3}), tao rất có thể viết?
 • Khai báo 3 đổi mới A,B,C này tại đây đích cú pháp nhập Pascal?
 • Chọn chủ kiến đích : Với mệnh lệnh này tại đây dùng làm in độ quý hiếm M(M loại số thực) rời khỏi màn hình hiển thị với phạm vi là 5 và đem 2 chữ số phần thậ
 • Chọn chủ kiến đích : Trong những thương hiệu sau, đâu là tên gọi thích hợp (từ khóa) nhập ngôn từ lập trình sẵn Pascal?
 • Để khai báo đổi mới, nhập Pascal tao dùng kể từ khóa nào?
 • Kiểu này tại đây đem miền độ quý hiếm rộng lớn nhất?
 • Kết ngược của biểu thức sqr((ABS(23-30) mod 4) ) là?
 • Biểu thức ((25 mod 10) div 2) đem thành phẩm là mấy?
 • Đâu là mệnh lệnh gán đúng?
 • Chọn chủ kiến đích : Để nhập tài liệu nhập kể từ keyboard cho tới 2 đổi mới a,b tao người sử dụng lệnh?
 • Để trả vấn đề rời khỏi màn hình hiển thị tao dùng giấy tờ thủ tục nào?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

Xem thêm: tạo liên kết giữa các bảng