keeping calm is the secret of passing your driving test

Câu hỏi:

03/04/2020 24,862

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

Bạn đang xem: keeping calm is the secret of passing your driving test

Keeping calm is the secret of passing the driving test.

A. Keep calm or you will pass the driving test.

B. As long as you keep calm, you will pass the driving test.

Đáp án chủ yếu xác

C. Unless you keep calm, you will pass the driving test.

D. Passing the driving test is without keeping calm.

Đáp án B

Dịch: Giữ điềm đạm đó là khóa xe nhằm băng qua bài bác đánh giá tài xế.

= Miễn là các bạn lưu giữ điềm đạm, các bạn sẽ băng qua bài bác đánh giá tài xế.

Các đáp án sót lại không khớp nghĩa:

A. Giữ điềm đạm hoặc là các bạn sẽ băng qua bài bác đánh giá tài xế.

C. Nếu các bạn ko lưu giữ điềm đạm, các bạn sẽ băng qua bài bác đánh giá tài xế.

D. Vượt qua quýt bài bác đánh giá tài xế nhưng mà ko giữ vị điềm đạm.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The proposal will go ahead despite strong ___________ from the public.

A. objections       

B. refusals   

C. resistances        

D. disagreements

Câu 2:

They asked u ___________ in Los Angeles then.

A. whether my father had been working

B. was my father working

C. if my father was working

D. whether was my father

Xem thêm: nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

Câu 3:

Unfortunately, not all candidates can be offered a job, some have to tướng be___________.

A. required 

B. rejected  

C. remained 

D. resigned

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There are more kêu ca eighty four million specimens in the National Museum of Natural History’s collection of biological, geological, anthropology treasures.

A. specimens       

B. collection         

C. anthropology    

D. treasures

Câu 5:

The rise in energy ___________ has led to tướng a reduction of fossil fuels that the world must use.

A. redundancy     

B. consumption    

C. efficiency         

D. suitability

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) O0PPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

John was sánh insubordinate that he lost his job in one week.

A. understanding 

B. fresh       

C. obedient 

Xem thêm: thao tác lập luận bình luận lớp 11

D. disobedient