it is not fair to give such a challenging task to an inexperienced staff like her

Câu hỏi:

03/04/2023 3,348

Bạn đang xem: it is not fair to give such a challenging task to an inexperienced staff like her

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

It is not fair đồ sộ give such a challenging task đồ sộ an inexperienced staff lượt thích her.

A. comprehensible

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Giải thích: comprehensible (adj) dễ dàng nắm bắt >< challenging (adj) test thách

Dịch: Thật ko công bình khi phú một trách nhiệm tràn thử thách vì vậy cho 1 nhân viên cấp dưới thiếu hụt kinh nghiệm tay nghề như cô ấy.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I prefer going out for a meal đồ sộ staying at home page. I'd rather........

Câu 2:

He got down đồ sộ writing the letter as soon as he returned from his walk.

A. No sooner had he returned from his walk when he got down đồ sộ writing the letter.

B. Not until he returned from his walk did he get down đồ sộ writing the letter.

C. Only after he had returned from his walk did he get down đồ sộ writing the letter.

D. Hardly had he returned from his walk when he got down đồ sộ writing the letter.

Câu 3:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

Xem thêm: 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải

 C. but also

 D. need improving

Câu 5:

Are you thinking of a career in ____?

A. journal

B. journalism

C. journalist

D. journalistic

Câu 6:

She is not a very nice girl. She seems đồ sộ enjoy the ____ of others.

A. unfortune

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 7:

At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.

A. moved                   

B. changed                 

C. adjusted                 

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

D. stopped