if bill loses his job

Câu hỏi:

08/09/2021 29,149

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Bạn đang xem: if bill loses his job

If Bill loses his job, at least they have Mary’s income vĩ đại _______ on

C. fall back

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Kiến thức : Cụm động từ

Giải thích:

Kiến thức về cụm động từ

Xét những đáp án:

A. fall behind: tụt lại phía sau

B. fall for: cảm thất bị lôi cuốn và quí ai đó

C. fall back on: dùng cho tới, coi cậy vào

D. fall under: bị kiểm soát

Tạm dịch: Nếu Bill bị nghỉ việc, không nhiều đi ra chúng ta còn tồn tại thu nhập của Marry nhằm coi cậy vào

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

When I was going vĩ đại school this morning, I saw a _______ girl. She asked bu how vĩ đại get vĩ đại Hoan Kiem Lake

A. beautiful young blonde Russian

B. beautiful young Russian blonde

C. blonde young beautiful Russian

D. Russian young blonde beautiful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mike didn’t follow his parents’ advice on choosing his career. He regrets it now

A. If Mike followed his parents’ advice on choosing his career, he would regret it now.

B. Mike regrets having followed his parents’ advice on choosing his career.

C. If only Mike followed his parents’ advice on choosing his career.

D. Mike wishes he had followed his parents’ advice on choosing his career.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

Xem thêm: soạn sự sống và cái chết

It's not beyond the realm of possibility that some schools may have vĩ đại cut sport altogether

A. possible

B. impossible

C. unlikely

D. certain

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Nobody wears clothes lượt thích that any more – they’re _______.

A. fashion

B. unfashionable

C. fashionable

D. fashionably

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The next step is (A) deforestation, which involves (B) growing forests in areas (C) where there (D) were none before

A. deforestation

B. growing

C. where

D. were

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

He was once a benevolent man who gave a lot of his money vĩ đại local charities

A. generous

B. selfish

C. innocent

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 44

D. bossy