i think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

Câu hỏi:

27/08/2021 67,586

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: i think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích: I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg. (Tôi cho rằng tất cả chúng ta ko thể mua sắm trang bị này lượt này vì như thế nó thực hiện tốn thật nhiều chi phí.)

A. is cheap: rẻ rúng tiền

B. is painful: nhức đớn

C. is confusing: sai lầm lẫn

D. is expensive: vướng đỏ

Vậy costs an arm and a leg sở hữu nghĩa tương phản với phương án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

It is unnecessary for you to tướng finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

B.You have to tướng finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

We were pretty disappointed with the quality of the food

A. highly

B. rather

C. extremely

D. very

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

A. invent

Xem thêm: đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

The new air conditioner was installed yesterday.

A. inspected thoroughly

B. put in position

C. well repaired

D. delivered to tướng the customer

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

D. Since

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way to tướng solve that problem is to tướng keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

A. That’s a great idea  

B. That’s not a good idea

C. I’m not wrong

Xem thêm: bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

D. Yes, I think much