i have never read such a romantic story

Câu hỏi:

29/10/2020 28,970

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions..

Bạn đang xem: i have never read such a romantic story

I have never read such a romantic story lượt thích this before.

A. This is the most romantic story that I've ever read.

Đáp án chủ yếu xác

B. I have never read many romantic stories lượt thích this before.

C. The story is so sánh romantic that I have read it many times.

D. This story is not as romantic as those I had read before.

Đáp án A

Giải thích: Câu gốc: tôi ko lúc nào phát âm chuyện thắm thiết này như này trước đây

Cấu trúc:

S + have + never + P2 + such + adj + Noun

This + be + superlative adj + noun + S + have+ ever + P2

Tạm dịch:

A. Đây là mẩu chuyện thắm thiết nhất nhưng mà tôi từng đọc

B. Tôi ko bao giời phát âm nhiều chuyện thắm thiết tựa như này trước đây

C. Câu chuyện thì vượt lên trên thắm thiết cho tới nooixmaf tôi tiếp tục phát âm lại nhiều lần

D. Câu chuyện này thì ko thắm thiết vì thế những mẩu chuyện tôi tiếp tục phát âm trước đây

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He spent all his money. He even borrowed some from mạ.

A. As soon as he borrowed some money from mạ, he spent it all.

B. Hardly had he borrowed some money from mạ, he spent it all.

C. Not only did he spend all his money but also borrowed some from mạ.

D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

She intended to quit her job to stay at home page and look into her sick mother.

A. đồ sộ quit

B. to

C. at 

Xem thêm: soạn văn vĩnh biệt cửu trùng đài

D. into

Câu 3:

Internet _____ has helped bloggers share their experiences and opinions easily and quickly.

A. connector

B. connection

C. connectively

D. connecting

Câu 4:

Emails are _____ among young people kêu ca the elders.

A. more used widely

B. more widely

C. more widely used

D. widely more used

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She tried very hard đồ sộ pass the driving test. She could hardly pass it.

A. Despite being able đồ sộ pass the driving test, she didn't pass it.

B. She tried very hard, so sánh she passed the driving test satisfactorily.

C. Although she didn't try hard đồ sộ pass the driving test, she could pass it.

D. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

You should be well-advised đồ sộ have the appropriate vaccinations before you go abroad.

A. suitable

B. compulsory

C. healthy

Xem thêm: công nghệ 12 bài 9

D. preventive