i have left my book in

Câu hỏi:

12/03/2020 52,659

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Bạn đang xem: i have left my book in

I have left my book in _______ kitchen and I would lượt thích you vĩ đại get it for mạ.

Kiến thức kiểm tra: Mạo kể từ

the + danh kể từ đã và đang được xác lập (trong văn cảnh này đó)

a/an + danh kể từ ko được xác lập

Tạm dịch: Tớ nhằm quên cuốn sách nhập chống nhà bếp rồi và tớ mong muốn cậu lấy nó canh ty tớ.

(Phòng nhà bếp nhập tòa nhà 2 người đang được rỉ tai đang được ở nên cả hai đều đã biết phòng bếp đó)

Chọn A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

With sánh many daily design resources, how bởi you stay-up-date with technology without spending too much time on it?

A. get latest information

B. connect vĩ đại the Internet all day

C. use social network daily

D. update new status

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges

Two friends, Peter and Linda, are talking about pets.

- Peter: “Well, cats are very good at catching mice around the house”

- Linda: “___________________”

A. Nothing more vĩ đại say

B. You can say that again

C. Yes, I hope so

D. No, dogs are good, too

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

______, no one was absent from the farewell tiệc ngọt last night.

A. As it rained heavily 

Xem thêm: thế năng hấp dẫn là đại lượng

B. In spite of heavily rain

C. Though it rains heavily 

D. Heavily as it rained 

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions

It was not until after I got trang chủ that I realized that I had not phối the burglar alarm in the office.

A. Fortunately, I realized that I hadn’t phối the burglar alarm just before I left for home; otherwise, I would have had vĩ đại travel all the way back vĩ đại the office.

B. On the way trang chủ, I suddenly realized that I had forgotten vĩ đại turn on the burglar alarm in the office.

C. I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I’d arrived trang chủ.

D. I wish I had realized before I arrived trang chủ that I hadn’t turned on the burglar alarm in the office, then it would have been easier vĩ đại go and phối it.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Betty knows she needs exercise, but finds going vĩ đại the thể hình a ______.

A. job

B. task 

C. work 

D. chore 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Why are you always sánh jealous _______ other people?

A. in

B. of 

C. below 

Xem thêm: sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây

D. on