hoàn thành các phương trình phản ứng sau

 • Phân đạm urê thông thường chỉ chứa chấp 46% N. Khối lượng (kg) urê đầy đủ nhằm hỗ trợ 70 kilogam N là

  A. 152,2. 

  Bạn đang xem: hoàn thành các phương trình phản ứng sau

  B. 145,5.     

  C. 160,9. 

  D. 200,0.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phân kali clorua phát hành được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Tính dung lượng (%) của KCl vô phân bón đó?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho 44 gam NaOH vô hỗn hợp chứa chấp 39,2 gam H3PO4. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Đem cô cạn hỗn hợp cho tới thô, chiếm được lượng muối hạt khan là

  A. 50 gam Na3PO4.

  B. 15 gam Na2HPO4.

  C. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam NaH2PO4.

  D. 14,2 gam NaH2PO4 và 49,2 gam Na3PO4.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong 20g supephôtphat đơn với chứa chấp 5g Ca(H2PO4)2. Tính dung lượng tỷ lệ của P2O5 với vô khuôn lân đó:

  A. 10,23%          

  B. 12,01%

  C. 9,56%          

  D. 15,17%

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Supephôtphat kép với công thức là

  A. Ca3(PO4)2          

  B. Ca(H2PO4)2

  C. CaHPO4          

  D. Ca(H2PO4)2.CaSO4

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Loại phân bón nào là với dung lượng nitơ cao nhất

  A. can xi nitrat          

  B. amoni nitrat

  C. amophot          

  D. urê

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hàm lượng KCl với vô một loại phân kali có tính đủ chất 50% là

  A. 79,26%.   

  B. 95.51%.   

  C. 31,54%.    

  D. 26,17%.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phân kali clorua phát hành được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl vô phân bón bại liệt là

  A. 72,9.      B. 76,0.         

  C. 79,2.     D. 75,5.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Từ amoniac, đá vôi, nước, không gian, hóa học xúc tác phù hợp hãy viết lách phương trình hoá học tập của những phản xạ pha trộn phân đạm:

  1. Canxi nitrat; 

  2. Amoni nitrat.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết phương trình hoá học tập triển khai sản phẩm trả hoá sau

  Bột photphorit \(\xrightarrow{{(1)}}\) axit photphoric \(\xrightarrow{{(2)}}\) amophot

  \(\xrightarrow{{(3)}}\)canxiphotphat \(\xrightarrow{{(4)}}\)axit photphoric \(\xrightarrow{{(5)}}\).supephotphat kép.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

  A. supephotphat kép cố chừng đủ chất thấp rộng lớn supephotphat đơn.

  B. Nitơ và photpho là nhì thành phần không thể không có cho việc sinh sống.

  C. Tất cả những muối hạt nitrat đều bị nhiệt độ phân bỏ.

  D. Tất cả những muối hạt đihiđrophotphat đều rễ tan nội địa.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho năm nhâm thìn lít khí NH3 (đktc) vô hỗn hợp chứa chấp a gam H3PO4. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp được láo lếu ăn ý amophot chứa chấp 3960 gam (NH4)2HPO4. Giá trị của a là

  A. 8820.   

  B. 4900.   

  C. 5880.    

  D. 7840.

  Xem thêm: thể tích khối tròn xoay

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch nào là tiếp sau đây dẫn năng lượng điện tốt nhất có thể ?

  A. NaI \({2.10^{ - 3}}\)M.               B. NaI \({1.10^{ - 2}}\)M.

  C. NaI \({1.10^{ - 1}}\)M.               D. NaI \({1.10^{ - 3}}\)M.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các hỗn hợp tại đây với nằm trong độ đậm đặc 0,1 mol/l, hỗn hợp nào là dẫn năng lượng điện xoàng nhất ?

  A. HCl.                                     

  B. HF.

  C. HI.                                       

  D. HBr.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giải quí tại vì sao tài năng dẫn năng lượng điện của nước vôi vô (dung dịch Ca(OH)2 vô nước) nhằm vô không gian hạn chế dần dần theo gót thời gian

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Theo A-rê-ni-ut hóa học nào là bên dưới đấy là axit ?

  A. Cr(NO3)3             B. HBrO3                

  C. CdSO4               D. CsOH

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Axit mạnh HNO3 và axit yếu đuối HNO2 với nằm trong độ đậm đặc 0,1 mol/l và ở nằm trong nhiệt độ chừng. Sự đối chiếu độ đậm đặc mol ion nào là sau đấy là trúng ?

  A. [H+]HNO3 < [H+]HNO2             

  B. [H+]HNO3 > [H+]HNO2

  C. [H+]HNO3 =[H+]HNO2             

  D. [\(N{O_3}^ - \)]HNO3 < [\(N{O_3}^ - \)]HNO2

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong một hỗn hợp CH3COOH , người tớ xác lập được độ đậm đặc H+ vày 3.10-3M và độ đậm đặc CH3COOH vày 3,97.10-1M. Tính độ đậm đặc mol lúc đầu của CH3COOH.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giá trị tích số ion của nước dựa vào vào

  A. áp suất.                                      

  B. nhiệt độ chừng.

  C. sự xuất hiện của axit hoà tan.

  D. sự xuất hiện của bazơ hoà tan.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch của một bazơ ở 25°C có

  Dung dịch của một bazơ ở 25°C với :

  A. [H+] = 1.10-7M.   

  B. [H+] < 1.10-7M.

  C. [H+] > 1.10-7M.                           

  D. [H+][OH-] > 10-14

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Có 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi cần thêm thắt từng nào nước vô hỗn hợp này và để được hỗn hợp với pH = 1 ? lõi rằng sự biến hóa thể tích Lúc xáo trộn là ko đáng chú ý.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phản ứng nào là bên dưới đấy là phản xạ trao thay đổi ion vô dung dịch?

  A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

  C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

  D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dãy ion nào là tại đây rất có thể nằm trong xuất hiện vô dung dịch?

  A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+    

  B. H+, Cl-, Na+, Al3+

  C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl- 

  D. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hoà tan 1,952 g muối hạt BaCl2.xH2O nội địa. Thêm H2SO4 loãng, dư vô hỗn hợp chiếm được. Kết tủa tạo ra trở nên được sản xuất thô và cân nặng được một,864 g. Xác lăm le công thức hoá học tập của muối hạt.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một khuôn nước mưa với pH = 4,82. Vậy độ đậm đặc H+ vô bại liệt là

  A. [H+] = 1.10-4M.

  B. [H+] = 1.10-5M.

  Xem thêm: từ cực bắc của trái đất

  C. [H+] > 1.10-5M.                            

  D. [H+] < 1.10-5M.

  20/11/2022 |   1 Trả lời