his parents are away on holiday. he really needs their help now

Câu hỏi:

01/09/2021 54,918

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: his parents are away on holiday. he really needs their help now

His parents are away on holiday. He really needs their help now

A. As long as his parents are at trang chủ, they will be able vĩ đại help him.

B. He wishes his parents were at trang chủ and could help him now.

Đáp án chủ yếu xác

C. If his parents are at trang chủ, they can help him now.

D. If only his parents had been at trang chủ and could have helped him.

Đáp án B

Kiến thức: Câu ước ở hiện tại tại

Giải thích:

Dấu hiệu: Trạng kể từ “now” – “ngay bây giờ”

Cấu trúc câu ước với “wish” ở hiện tại tại: S + wish + V_quá khứ đơn: Điều ước không tồn tại thiệt ở hiện tại tại 

=> Loại B vì thế câu ĐK loại 1 thao diễn mô tả trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này, trong những lúc việc cha mẹ anh ấy trong nhà không tồn tại thiệt ở hiện tại tại  

=> Loại D vì thế câu giả thiết trường hợp không tồn tại thiệt vô vượt lên trên khứ

=> Loại A vì thế sai về nghĩa

Tạm dịch: Ba u anh ấy chuồn nghỉ ngơi. Anh ấy thực sự cần thiết sự trợ giúp của mình thời điểm này.

A. Miễn là cha mẹ anh ấy trong nhà, chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể hùn anh ấy.

B. Anh ấy ước cha mẹ anh ấy trong nhà và hoàn toàn có thể hùn anh ấy ngay lập tức giờ đây.

C. Nếu cha mẹ anh ấy trong nhà, chúng ta hoàn toàn có thể hùn anh ấy ngay lập tức giờ đây.

D. Giá như cha mẹ anh ấy trong nhà và hoàn toàn có thể trợ giúp anh ấy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions

Every student is required vĩ đại write an essay on the topic

A. Every student might write an essay on the topic.

BEvery student must write an essay on the topic.

C. They require every student can write an essay on the topic.

D. Every student should write an essay on the topic.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Helen wrote a novel. He made a cowboy film, too

A. Helen wrote not only a novel but also made a cowboy film.

B. Helen both wrote a novel as well as made a cowboy film.

C. Helen either wrote a novel or made a cowboy film.

Xem thêm: the better the weather is

D. Not only did Helen write a novel but she also made a cowboy film.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Mrs. Mai (A) and (B) her friends from Vietnam (C) plan (D) to attend the festival now

A. and

B. her friend

C. plan

D. vĩ đại attend

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

………..he worked, the more he earned

A. The more hard

B. The hard

C. The harder

D. The hardest

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the un­derlined word(s) in each of the following questions

ANU has maintained its position as Australia's top university.

A. conserve

B. remain

C. complain

D. conquer

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

We are very grateful vĩ đại Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting vĩ đại the museum

A. meanness

B. sympathy

C. gratitude

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

D. churlishness