hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Câu hỏi:

20/02/2020 61,955

Bạn đang xem: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

B. Giấy quỳ gửi quý phái color xanh

Đáp án chủ yếu xác

C. Giấy quỳ gửi quý phái color đỏ     

D. Giấy quỳ ko gửi màu

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

- Khi mang đến giấy má quỳ thô nhập bình đựng khí amoniac thì giấy má quỳ sẽ không còn thay đổi màu.

- Khi mang đến giấy má quỳ độ ẩm vào trong bình đựng khí thì quỳ tiếp tục gửi quý phái màu xanh lá cây. Do sở hữu cân nặng bằng:

NH3 + H2O NH4+ + OH-

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,81 gam láo họp A bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa phải đầy đủ nhập 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thì lượng láo ăn ý những muối hạt sunfat khan tạo nên là

A. 5,21 gam        

B. 4,81 gam          

C. 4,8 gam  

D. 3,81gam

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là đích ?

A. Amophot là láo ăn ý những muối hạt (NH4)2HPO4 và KNO3

B. Phân láo ăn ý chứa chấp nitơ, photpho, kali được gọi công cộng là phân NPK.

C. Phân lân cung ứng nitơ hoá ăn ý mang đến cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH÷4).

D. Phân urê sở hữu công thức là (NH4)2CO3

Câu 3:

Xà chống hóa hóa học này tại đây chiếm được glixerol ?

A. Metyl axetat    

B. Tristearin         

Xem thêm: ôn thi đánh giá năng lực

C. Metyl fomat     

D. Benzyl axetat

Câu 4:

Thể tích Na chiếm được Khi sức nóng phân trọn vẹn 16 gam NH4NO3

A. 1,12 lít  

B. 11,2 lít   

C. 0,56 lít   

D. 5,6 lít

Câu 5:

Tiến hành thử nghiệm với những hỗn hợp X, Y, Z và T. Kết trái khoáy được ghi trên bảng sau

X, Y, Z, T thứu tự là :

A. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin     

B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol

C. Etyl fomat, Iysin, glucozơ, axit acrylic   

D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau :

(a) Đipeptit Gly-Ala sở hữu phản xạ color biure.

(b) Dung dịch axit glutamic thay đổi color quỳ tím trở thành xanh rớt.

(c) Metyl fomat và glucozơ sở hữu nằm trong công thức đơn giản nhất.

(d) Metylamin sở hữu lực bazơ mnh hơn amoniac.

(e) Saccarozơ sở hữu phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit.

(g) Metyl metacrylat thực hiện mt color hỗn hợp brom.

Số tuyên bố đúng

A. 4  

B. 6  

C. 5   

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

D. 3