he will take the dog

Câu hỏi:

21/03/2020 147,915

A. finishes 

Bạn đang xem: he will take the dog

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích

Cấu trúc: S+ will+ Vnt as soon as+ S+ Vs/es

( Ai này sẽ làm những gì ngày khi ….)

Dịch: Anh tao tiếp tục dắt chó cút đi dạo tức thì sau khoản thời gian ăn xong

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- “What an attractive hair style you have got, Mary!” - “_______”

A. Thank you very much. I am afraid

B. I don't lượt thích your sayings

C. You are telling a lie

D. Thank you for your compliment 

Câu 2:

Body language is a potent sườn of ______ communication.

A. verbal 

B. non - verbal 

C. tongue 

D. oral 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

The last time I saw Rose was three years ago.

A. I haven’t seen Rose since three years

B. I haven’t seen Rose three years ago

Xem thêm: đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12a 3 học sinh lớp 12b và 2 học sinh lớp 12c

C. I didn’t see Rose for three years

D. I haven’t seen Rose for three years

Câu 4:

Small children are often told that it is rude _______ at other people.

A. to tát point 

B. points 

C. pointed 

D. point 

Câu 5:

My Dad is always willing to tát give a hand ______________ cleaning the house.

A. in

B. with 

C. of 

D. about 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. to tát pay no attention to 

B. be interested in 

C. be related 

Xem thêm: vật dao động tắt dần có

D. express interested in