happy birthday nghĩa là gì

['hæpi 'b3ːθdei]

Ví dụ về dùng Happy birthday nhập một câu và bạn dạng dịch của họ

Mừng ngày David Prosser Thành lập và hoạt động. Chúcmừng sinh nhật anh!

Làm sao tìm kiếm được ngày tốt bám theo tuổi hạc của mình?

Chúc mừng sinh nhật. rar.

Xem thêm: phương trình bậc nhất hai ẩn

Chúc mừng sinh nhật.

Kết quả: 1112, Thời gian: 0.0257

Từng chữ dịch

S

Xem thêm: soạn sinh 8 bài 3

Từ đồng nghĩa tương quan của Happy birthday

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Tìm lần Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vì chưng thư

Truy vấn tự vị sản phẩm đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh