gly ala + naoh

Câu hỏi:

11/08/2019 175,628

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Bạn đang xem: gly ala + naoh

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam alanin phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được 27,75 gam. Giá trị của m là

A. 26,25

B. 13,35

C. 18,75

D. 22,25

Câu 2:

Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 3:

Từ glyxin và analin rất có thể đưa đến từng nào đipeptit là đồng phân của nhau?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Xem thêm: skills 2 unit 8 lớp 8

Câu 4:

Cho những hóa học sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy bao gồm những hóa học vừa phải tính năng được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl là

A. X, Y, Z, T.

B. X, Y, Z.      

C. Y, Z, T.      

D. X, Y, T.

Câu 5:

Anilin tính năng được với những hóa học này sau đây: (1) hỗn hợp H2SO4; (2) hỗn hợp NaOH; (3) hỗn hợp Br2; (4) Na.

A. (3), (4).      

B. (1), (3).      

C. (1), (2).      

D. (2), (3).

Câu 6:

Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X (đơn chức, mạch hở), chiếm được 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O ( những thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử X là

A. C3H7N.     

B. C2H5N.       

C. C2H7N.     

Xem thêm: độ tụ của thấu kính

D. CH5N.