Giáo Dục

chữ quốc ngữ ra đời

TTO - Căn cứ vào những tài liệu viết từ năm 1621 còn lưu giữ, chữ quốc ngữ, tức chữ An Nam viết bằng mẫu tự Latin, có thể được sáng tạo năm 1620 hoặc trước đó một chút.

nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Nét mới trong phong trào đấu tranh độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) là gì ?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận tran

the music was gentle. we listened to it last night

Combie sentence giới từ whom/which 1. I couldn't understand the woman. I talked to her on the phone 2. I want to tell you about the party. I went to it last night 3. the music was gentle. We li...

giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên

Giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất của cây công nghiệp ở Tây Nguyên?

để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh

Để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh: A. Write(a:8:3, b:8); B. Readln(a,b); C. Writeln(a:8, b:8:3); D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

đặc điểm nào sau đây không đúng với

Đặc điểm nào sau đây không đúng với Tây Nguyên?

nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất nước ta là

Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than có công suất lớn nhất nước ta là

vùng có tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn nhất là

Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao nhất ở nước ta là A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đông Nam Bộ. C. Tây Nguyên. D. Bắc Trung Bộ.

chiến tranh trịnh nguyễn

Chúa Trịnh

sự hình thành cơ cấu nông lâm thủy sản ở bắc trung bộ không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây

Sự hình thành cơ cấu nông - lâm - thủy sản ở Bắc Trung Bộ không nhằm mục đích trực tiếp nào sau đây? Khai thác thế mạnh ở mỗi bậc địa hình. Đa dạng hóa cơ cấu