fe tác dụng với hcl

Phản ứng Fe + HCl hoặc Fe đi ra FeCl2 hoặc HCl đi ra FeCl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ thế đã và đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích tập luyện đem tương quan về Fe đem câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe tác dụng với hcl

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe tính năng với HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cách lập phương trình hoá học:

Bước 1: Xác quyết định những nguyên vẹn tử đem sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ cơ xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe0+H+1ClFe+2Cl2+H20

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: HCl.

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0Fe+2+ 2e

- Quá trình khử: 2H +1+ 2eH20

Bước 3: Tìm thông số tương thích cho tới hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×Fe0Fe+2+ 2e2H +1+ 2eH20

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự thăng bằng số nguyên vẹn tử của những yếu tắc ở nhì vế.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2. Điều khiếu nại nhằm Fe tính năng với HCl

Phản ứng thân thiện Fe và axit clohiđric ra mắt tức thì ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl vô ống thử tiếp tục nhằm sẵn miếng Fe.

Quảng cáo

4. Hiện tượng phản xạ

Sắt tan dần dần vô hỗn hợp, mặt khác hỗn hợp có màu sắc xanh rờn nhạt nhẽo xuất hiện

5. Tính Hóa chất của sắt

Sắt là sắt kẽm kim loại đem tính khử khoảng. Khi tính năng với hóa học lão hóa yếu ớt, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2.

Fe → Fe+2+ 2e

Với hóa học lão hóa mạnh, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3.

Fe → Fe+3 + 3e

5.1/ Tác dụng với phi kim:

Ở sức nóng phỏng cao, Fe khử nguyên vẹn tử phi kim trở thành ion âm và bị lão hóa cho tới số lão hóa +2 hoặc +3.

+ Tác dụng với lưu huỳnh: Fe0 + S0toFe+2S2

+ Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O20toFe3O24

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe đi ra FeCl2 | HCl đi ra FeCl2

+ Tác dụng với clo: 2Fe0 + 3Cl20to2Fe+3Cl13

5.2/ Tác dụng với axit

Quảng cáo

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2, giải hòa H2. Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc rét, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3, và ko giải hòa H2. Ví dụ:

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Fe bị thụ động vì thế những axit HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

5.3/ Tác dụng với hỗn hợp muối

Fe hoàn toàn có thể khử được ion của những sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô trong suốt sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại. Trong những phản xạ này, Fe thông thường bị lão hóa cho tới số lão hóa +2. Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đặc biệt:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Nếu Ag+ dư, kế tiếp đem phản ứng:

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

5.4/ Tác dụng với nước

Ở sức nóng phỏng thông thường, Fe ko khử được nước, tuy nhiên ở sức nóng phỏng cao, Fe khử khá nước đưa đến H2 và Fe3O4 hoặc FeO.

3Fe + 4H2O to<570oC Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O to> 570oCFeO + H2

Quảng cáo

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe đi ra FeCl2 | HCl đi ra FeCl2

6. Bài tập luyện liên quan

Câu 1:Trong 3 hóa học Fe, Fe2+, Fe3+. Chất X chỉ mất tính khử, hóa học Y chỉ mất tính oxi hoá, hóa học Z vừa phải đem tính khử vừa phải đem tính oxi hóa. Các hóa học X, Y, Z theo lần lượt là:

A. Fe, Fe2+ và Fe3+.B. Fe2+, Fe và Fe3+.

C. Fe3+, Fe và Fe2+. D. Fe, Fe3+ và Fe2+.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

+) Fe đơn hóa học đem số lão hóa vì thế 0 → đem khả nhường nhịn 2e hoặc 3e → chỉ mất tính khử → X là Fe

+) Fe2+ đem tài năng nhường nhịn 1e nhằm trở thành Fe3+ → đem tính khử

Fe2+ đem tài năng nhận 2e nhằm trở thành Fe đơn hóa học → đem tính oxi hóa

→ Z là Fe2+

+) Fe3+ chỉ mất tài năng nhận 1e nhằm phát triển thành Fe2+ hoặc nhận 3e nhằm trở thành Fe đơn hóa học → Fe3+ chỉ mất tính lão hóa → Y là Fe3+

Câu 2: Để pha chế Fe(NO3)2 tớ hoàn toàn có thể người sử dụng phản xạ nào là sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3

Hướng dẫn giải

Đáp án B

B. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 3: Chia bột sắt kẽm kim loại X trở thành 2 phần. Phần một cho tới tính năng với Cl2 đưa đến muối bột Y. Phần nhì cho tới tính năng với hỗn hợp HCl đưa đến muối bột Z. Cho sắt kẽm kim loại X tính năng với muối bột Y lại chiếm được muối bột Z. Kim loại X đem thề bồi là

A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Kim loại X là Fe

Phần 1: 2Fe (X) + 3Cl2 t°2FeCl3 (Y)

Phần 2: Fe (X) + 2HCl → FeCl2 (Z) + H2

Fe (X) + 2FeCl3 (Y) → 3FeCl2 (Z)

Xem thêm: số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau

Câu 4: Chất nào là sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở thành hợp ý hóa học Fe(II)?

A. Cl2 B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3D. hỗn hợp HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 5: Hòa tan 2,24 gam Fe vì thế 300 ml hỗn hợp HCl 0,4 M , chiếm được hỗn hợp X và khí H2. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vô X, chiếm được khí NO (sản phẩm khử có một không hai của <![if !vml]><![endif]>) và m gam kết tủa. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 18,3. B. 8,61. C. 7,36. D. 9,15.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFe = 0,04 mol; nHCl = 0,3.0,4 = 0,12 mol

Fe + 2HClFeCl2+H20,04 0,08 0,04 mol

Dung dịch X gồm: HCl = 0,12 – 0,08 = 0,04 mol và FeCl2: 0,04 mol

Cho AgNO3 dư vô X đem phản ứng:

3Fe2++4H++NO33Fe3++NO+2H2O0,030,04mol

Fe2+ + Ag+ Ag+Fe3+(0,040,03) 0,01mol

Ag++ClAgCl 0,120,12mol

→ m = 0,01.108 + 0,12.143,5 = 18,3 gam.

Câu 6: Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A.Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl đưa đến muối bột sắt(II).

B.Dung dịch FeCl3 phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe.

C.Kim loại Fe ko tan vô hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

D.Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện nay tính khử.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. Đúng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. Đúng

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

C. Đúng. Fe ko phản xạ với H2SO4 đặcnguội, HNO3 đặc nguội.

D. Sai, ion Fe2+ ở tầm mức lão hóa trung gian giảo nên hoàn toàn có thể nhường nhịn hoặc nhận electron → thể hiện nay cả tính khử, cả tính lão hóa.

Câu 7: Ngâm một lá sắt kẽm kim loại đem lượng 50g vô hỗn hợp HCl. Sau khi chiếm được 336ml H2 (đkc) thì lượng lá sắt kẽm kim loại hạn chế 1,68%. Kim loại cơ là

A. ZnB. FeC. AlD. Ni

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Khối lượng kim loại phản ứng là:

mKL = 1,68.50100 = 0,84 gam

nH2= 0,33622,4 = 0,015 mol

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

nM = 2n.nH2= 2n.0,015 = 0,03n mol

→ MM = mMnM = 0,84 : 0,03n = 28n

Với n = 1 → MM = 28 loại

n = 2 → MM = 56 (Fe) Thỏa mãn

n = 3 → MM = 84 loại.

Vậy sắt kẽm kim loại cần thiết lần là Fe

Câu 8: Cho 11,2 gam Fe tính năng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư , chiếm được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 6,72

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Áp dụng quyết định luật bảo toàn electron:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9: Cho 10 gam láo lếu hợp ý X bao gồm Fe và Cu phản xạ với hỗn hợp HCl loãng dư, cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu vô 10 gam láo lếu hợp ý X.

A. 5,6 gam B. 8,4 gam C. 2,8 gam D. 1,6 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nH2= 0,15 mol

Chỉ đem Fe phản xạ với hỗn hợp HCl

Bảo toàn electron tớ có:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,15 mol

→ mFe = 0,15.56 = 8,4 gam

→ mCu = 10 – 8,4 = 1,6 gam

Câu 10: Hòa tan 5,6g Fe vì thế hỗn hợp HNO3 loãng (dư), sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn số mol electron

→ 3nFe = 3nNO → nNO = nFe = 0,1 → V = 2,24 lít

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp