every nation and every country has its own customs and traditions

1 Read the passage below then decide which statements are TRUE or FALSE.

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác hết hạn sử dung.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng cơ chế toàn màn hình hiển thị

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Xem thêm: baco3 có kết tủa không

Typing text

Font: