este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

Câu hỏi:

01/09/2021 17,004

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

D. CH3COOC3H7

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung rét m gam láo lếu phù hợp X bao gồm Mg, Al, Cu vô O2 dư, chiếm được 16,2 gam láo lếu phù hợp Y bao gồm những oxit. Hoà tan không còn Y vị lượng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 43,2 gam láo lếu phù hợp muối hạt trung hoà. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 13,0

B. 10,3

C. 9,4

D. 9,8

Câu 2:

Khi thủy phân không còn 3,35 gam láo lếu phù hợp X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên một vừa hai phải đầy đủ 0,05 mol NaOH, chiếm được một muối hạt và láo lếu phù hợp Y bao gồm nhì ancol củng sản phẩm đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y vô O2 dư, chiếm được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,80

B. 2,25

C. 1,35

D. 3,15

Câu 3:

Cho những polime sau: poli(vinyl clorua). poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6.Số polime được pha trộn vị phản xạ trùng dừng là

A. 3

B. 2

Xem thêm: phương trình có nghiệm kép

C. 4

D. 1

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) được pha trộn vị phản xạ trùng hợp

B. Trùng phù hợp axit ε-amino caproic chiếm được policaproamit

C. Polietilen được pha trộn vị phản xạ trùng ngưng

D. Poli(etylen terephtalat) được pha trộn vị phản xạ trùng hợp

Câu 5:

Cho 6,4 gam Cu tính năng không còn với hỗn hợp HNO3 quánh, dư thì chiếm được V lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 1,12 lít

Câu 6:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Anilin là hóa học khí tan nhiều vô nước

B. Dung dịch glyxin thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc đỏ

C. Gly-Ala-Ala sở hữu phản xạ màu sắc biure

Xem thêm: it isn't necessary to finish the work today

D. Phân tử Gly-Ala sở hữu tứ vẹn toàn tử oxi