during the last hundred years we have done great to the environment

Câu hỏi:

01/08/2020 49,741

C. damage

Bạn đang xem: during the last hundred years we have done great to the environment

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Dịch: Trong hàng ngàn năm vừa qua, tất cả chúng ta làm nên rời khỏi nhiều thiệt sợ hãi mang đến môi trường thiên nhiên.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Environmentalists are furious with the American Government for delaying measures which will reduce greenhouse gas ____.

A. exhaust fumes

B. smokes

C. wastes

D. emissions

Câu 2:

The government is introducing strict new rules on the dumping of ____ by industry.

A. pesticides

B. exhaust fumes

C. toxic waste

D. emissions

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

If you ask bầm, ____ waste is a much bigger problem than vãn ordinary household waste.

A. industrial

B. business

Xem thêm: dàn ý tả con chó

C. working

D. manufacturing

Câu 4:

Farmers contribute vĩ đại environmental damage by spraying ____ with ____, which stay in the soil for years

Aagriculture – pesticides

Bagriculture - fertilizers

Ccrops – fertilizers

Dcrops - pesticides

Câu 5:

There are lots of things we can all bởi vĩ đại ____ the environment.

A. enhance

B. protect

C. make

D. build

Câu 6:

Dinosaurs have been ____ for millions of years.

A. endangered

B. extinct

C. threatened

Xem thêm: giải vở bài tập toán lớp 3

D. disappeared