đồ thị hàm bậc 4Bài ghi chép Cách nhận dạng vật dụng thị hàm số bậc 4 trùng phương với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách nhận dạng vật dụng thị hàm số bậc 4 trùng phương.

Cách nhận dạng vật dụng thị hàm số bậc 4 trùng phương (cực hay)

Bạn đang xem: đồ thị hàm bậc 4

Bài giảng: Cách nhận dạng vật dụng thị hàm số - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Các dạng vật dụng thị của hàm số bậc 4 trùng phương hắn = ax4 + bx2 + c     (a ≠ 0)

   Đồ thị sở hữu 3 điểm đặc biệt trị :

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

   Đồ thị có một điểm đặc biệt trị :

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

   Đồ thị hàm bậc tứ trùng phương luôn luôn nhận trục tung thực hiện trục đối xứng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đường cong nhập hình mặt mũi là vật dụng thị của một hàm số nhập tứ hàm số được liệt kê ở tứ phương án A, B, C, D sau đây. Hỏi hàm số này là hàm số nào là ?

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

   A. hắn = x4 - 3x2+1.     B. hắn = x4 + 2x2.

   C. hắn = x4 - 2x2.     D. hắn = -x4 - 2x2.

Hướng dẫn

Từ vật dụng thị và đáp án suy rời khỏi đấy là hàm số bậc 4 trùng phương: hắn = ax4 + bx2 + c     (a ≠ 0) sở hữu 3 đặc biệt trị nên a > 0,b < 0. Do cơ loại B, D. Do vật dụng thị qua chuyện O(0; 0)nên c = 0 loại A.

Từ vật dụng thị suy rời khỏi hàm số đạt cực to bên trên x = 0 và đạt đặc biệt tè bên trên x = ±1 nên loại A, B, D.

Chọn C.

Ví dụ 2: Giả sử hàm số hắn = ax4 + bx2 + c sở hữu vật dụng thị là hình bên dưới. Tìm a,b, c.

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Hướng dẫn

y' = 4ax3 + 2bx

Nhìn vật dụng thị tao thấy :

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hàm số y=f(x) sở hữu vật dụng thị (C) như hình vẽ. Chọn xác định sai về hàm số f(x):

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

   A. Hàm số f(x) xúc tiếp với Ox.

   B. Hàm số f(x) đồng trở nên bên trên (-1; 0).

   C. Hàm số f(x) nghịch ngợm trở nên bên trên (-∞; -1).

   D. Đồ thị hàm số f(x) sở hữu tiệm cận ngang là hắn = 0.

Hướng dẫn

Từ vật dụng thị tao suy rời khỏi những đặc điểm của hàm số:

   1. Hàm số đạt CĐ bên trên x = 0 và đạt CT bên trên x = ±1.

   2. Hàm số tăng bên trên (-1; 0) và (1; +∞).

   3. Hàm số tách bên trên (-∞; -1) và (0; 1).

   4. Hàm số không tồn tại tiệm cận.

Chọn D.

B. Bài tập dượt vận dụng

Bài tập dượt nhận dạng vật dụng thị hàm số bậc 4 trùng phương

Câu 1:

   A. y = -x4 + 4x2 - 3     B. hắn = -x4 + 4x2 - 4

   C. y = x4 - 4x2 + 1     D. hắn = x4 + 4x2 + 1

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : C

Quảng cáo

Câu 2:

   A. y = x4 +x2 + 2     B. hắn = x4 + x2 + 1

   C. y = x4 -x2 + 2     D. hắn = x4 - x2 + 1

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : B

Câu 3:

   A. y=-2x4 + 4x2 - 1     B. hắn = x4 - 2x2 - 1

   C. y=-x4 +2x2 - 1     D. hắn = -x4 + 2x2 + 1

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : A

Câu 4:

   A. y = x4 +2x2 +3     B. hắn = -x4 - 2x2 + 3

   C. y=-x4 +2x2 +3     D. hắn = -x4 - 2x2 - 3

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : B

Câu 5:

Xem thêm: mật khẩu có 6 ký tự là gì

   A. y = x4 -2x2 -2     B. hắn = -x4 + 2x2

   C. y = x4 -2x2     D. hắn = x4 - 2x2 - 1

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : C

Quảng cáo

Câu 6:

   A. y = x4 +x2 +6     B. hắn = -x4 - x2

   C. y = x4 -5x2 +6     D. hắn = -x4 - x2 + 6

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : D

Câu 7:

   A. y = x4 - 2x2 +2     B. hắn = x4 - 2x2 + 3

   C. y = x4 - 4x2 +2     D. hắn = -x4 + 2x2 + 2

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : A

Câu 8:

   A. y = một nửa x4 - x2 +3     B. hắn = -1/4 x4 + 2x2 + 3

   C. y = một nửa x4 - 2x2 -1     D. hắn = 1/4 x4 - 2x2 + 3

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : D

Câu 9:

   A. y = x4 - 2x2     B. hắn = (-1/4)x4 + 2x2

   C. y = 1/4 x4 - 4x2     D. hắn = -1/2 x4 + x2

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : B

Câu 10:

   A. y = -3x4 - 4x2 + 2     B. hắn = -x4 + 2x2 + 2

   C. y = -1/2 x4 - x2 + 2     D. hắn = -x4 + 3x2 + 2

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : C

Câu 11: Cho hàm số hắn = ax4 + bx2 + c sở hữu vật dụng thị như hình mặt mũi. Chọn xác định đúng:

   A. a > 0,b > 0,c > 0     B. a < 0,b > 0,c < 0

   C. a < 0,b > 0,c > 0     D. a < 0,b < 0,c < 0

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : C

Câu 12: Cho hàm số hắn = ax4 + bx2 + c sở hữu vật dụng thị như hình mặt mũi. Chọn xác định đúng:

   A. a > 0,b > 0     B. a > 0,b < 0

   C. a < 0,b > 0     D. a < 0,b < 0

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : B

Câu 13: Cho hàm số hắn = ax4 + bx2 + c sở hữu vật dụng thị như hình mặt mũi. Chọn xác định đúng:

   A. a > 0,b < 0,c < 0     B. a < 0,b > 0,c > 0

   C. a > 0,b > 0,c > 0     D. a > 0,b < 0,c > 0

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : D

Câu 14: Cho hàm số hắn = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0), sở hữu vật dụng thị như hình mặt mũi. Chọn xác định đúng:

   A. a < ,b ≤ 0,c > 0     B. a < 0,b < 0,c < 0

   C. a > 0,b > 0,c > 0     D. a < 0,b > 0,c ≥ 0

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu lời nói giải

Lời giải:

Đáp án : A

Xem thêm: ca dao tục ngữ việt nam

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 sở hữu nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Điểm quan trọng nằm trong vật dụng thị hàm số
  • Trắc nghiệm Điểm quan trọng nằm trong vật dụng thị hàm số
  • Dạng 1: Cách nhận dạng vật dụng thị hàm số bậc 3
  • Dạng 3: Cách nhận dạng vật dụng thị hàm số phân thức

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


nhan-dang-do-thi-ham-so.jsp